Maribor, 18.10.2018

Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO), ki ga sistemsko ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), je temeljni davek na področju neposrednega obdavčenja dohodkov pravnih oseb. Zavezanci po ZDDPO-2 so vse pravne osebe, tako domačega kot tujega prava, razen Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. Zavezanci za obračunavanje davka so tudi zavezanci, ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti, za katere zakon sicer določa oprostitev davka v delu nepridobitne dejavnosti.

Davčni obračun morajo predložiti naslednje osebe:

  • zavezanec rezident in nerezident od dohodkov, ki jih dosega z opravljanjem dejavnosti oziroma poslov v poslovni enoti ali preko poslovne enote nerezidenta v Republiki Sloveniji,

  • zavezanci, oproščeni davka, če so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti (zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat, ipd.) in

  • zavezanci, ki plačujejo davek po posebni stopnji 0% (investicijski in pokojninski skladi, zavarovalnice, družbe tveganega kapitala).

Oprostitve

Oprostitev davka je določena le za zavezance, kot so zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat, ki so v skladu s posebnim zakonom ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti in dejansko poslujejo skladno z namenom ustanovitve in delovanja. Ne glede na to oprostitev pa so tudi ti zavezanci dolžni plačati davek od pridobitne dejavnosti. Pri ugotavljanju davčne osnove v davčnem obračunu zavezanca, ki uveljavlja oprostitev davka od nepridobitne dejavnosti, se prihodki iz opravljanja dejavnosti, ki ni pridobitna, ter dejanski ali sorazmerni stroški te dejavnosti, izvzamejo iz davčne osnove.

Kaj se šteje za pridobitno ali nepridobitno dejavnost oziroma dohodke iz opravljanja pridobitne ali nepridobitne dejavnosti pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2, ki je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti, podrobneje določa Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti.

Davčna stopnja

Splošna stopnja za obračun davka od dohodkov pravnih oseb znaša 19%, stopnja za obračun davčnega odtegljaja pa 15%.

Davčna osnova

Po splošnem načelu ugotavljanja davčne osnove v davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb je osnova za davek rezidenta in poslovne enote nerezidenta (za dejavnost oziroma posle nerezidenta v poslovni enoti ali prek poslovne enote v Sloveniji) dobiček, ugotovljen kot presežek prihodkov nad odhodki, ki jih določa zakon. Poslovni enoti se lahko pripišejo tudi stroški, ki nastanejo za namene te poslovne enote zunaj Slovenije.

Zavezanci lahko ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, ki ureja obdavčitev dohodkov pravnih oseb in opravijo priglasitev v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja davčni postopek.

Podjetja, društva in zavodi lahko pri obračunu DDPO uveljavljajo davčne olajšave in si na ta način znižajo davčno osnovo.

Akontacija davka

Zavezanec med davčnim obdobjem plačuje akontacijo davka. Akontacija se ne plačuje za dohodke, od katerih se plačuje davčni odtegljaj (plačnik, oziroma oseba, ki se v skladu z 58. členom ZDavP-2 šteje za plačnika davka, je dolžan za davčnega zavezanca izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj od dohodkov, od katerih se v skladu z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, davek izračuna, odtegne in plača). Akontacija davka je enaka znesku davka, ki se izračuna od davčne osnove po davčnem obračunu za predhodno davčno obdobje in po stopnji, ki velja za tekoče davčno obdobje.

Letni davčni obračun

Pravne osebe morajo obračun davka od dohodkov pravnih oseb za koledarsko leto predložiti najpozneje do 31. 3. naslednjega koledarskega leta, v elektronski obliki prek portala eDavki.

Vir: Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb – FURS

Za pomoč pri pripravi in oddaji zaključnega računa smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21