Maribor, 12.10.2011

Vprašanje:
Zanima me, kako pravilno obračunati pogodbo o poslovodenju, prav tako prosim za dodatna pojasnila glede podlage 040, po kateri je zavarovan lastnik enoosebne družbe.

Odgovor:
Zavarovanje in plačilo prispevkov
Družbeniki enoosebnih družb, ki so hkrati poslovodje v isti družbi, se vključijo v obvezno zavarovanje z zavarovalno podlago 040 – družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe na podlagi 2. odstavka15.člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) ter so glede zavarovanja in plačevanja prispevkov za socialno varnost v skladu z (zpsv) obravnavani kot samozaposleni. Obračunajo in plačajo se vsi prispevki za socialno varnost, ki znašajo skupaj 38,20 odstotka.

Zavarovalna osnova je določena v skladu z 209.členom ZPIZ-1 in ne sme biti nižja od najnižje bruto pokojninske osnove in ne večja od najvišje pokojninske osnove. Osnovo za razvrščanje v zavarovalne osnove določaPravilnik o postopku za ravzrščanje v zavarovalno osnovo, ki v 6. členu določa, da se zavarovalna osnova določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, ki je ugotovljen na podlagi odločbe o odmeri dohodnine, brez upoštevanja prispevkov in olajšav v skladu z ZDoh. Dosežen dobiček za družbenika je dohodek, ki ga je prejel kot poslovodja. Ob začetku zavarovanja se šteje, da znaša doseženi dobiček zavarovanca nič. Uvrstitev v zavarovalno osnovo velja vključno od meseca, v katerem je bila odločba o odmeri dohodnine družbeniku vročena.

Družbenik je zavezan k plačilu vseh obveznih prispevkov za socialno varnost. O plačilu prispevkov je treba obvestiti tudi Davčni urad. Najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec mora družbenik prek sistema eDavki oddati obrazec OPSVL  (obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače).

Obdavčitev dohodka, prejetega za vodenje družbe
Podlaga za opravljanje dela je pogodba o poslovodenju, sklenjena na podlagi civilnopravnega pogodbenega razmerja. Dohodek družbenika, prejet za vodenje poslovnega subjekta na podlagi pogodbe o poslovodenju, se za namene obdavčitve po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) šteje za dohodek iz delovnega razmerja (37.ČLEN ZDoh-2). Osnova za dohodnino je dohodek, povečan za morebitne bonitete in zmanjšan za obvezne prispevke, ki jih je dolžan plačevati delojemalec (v navedenem primeru jih ni).

Akontacija dohodnine se obračuna po lestvici, saj predvidevamo, da dohodek, prejet na podlagi pogodbe o poslovodenju, predstavlja pretežni dohodka družbenika; 6-odstotni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje posklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja se v tem primeru ne plača, saj je na podlagi opravljanja funkcije poslovodenja družbenik že obvezno zavarovan.

Ob izplačilu dohodka za poslovodenje davčni upravi izplačevalec poroča v skladu s Pravilnikom o vsebimi in obliki obračuna davčnih odteglajajev prek obrazca REK-1 – oznaka dohodka je 1108 – dohodek, prejet za vodenje poslovnega subjekta. V napoved za letno odmero dohodnine se dohodek vključi pod vrsto dohodka 1109 – drugi dohodki iz delovnega razmerja.

Navedeno velja za primer, ko je poslovodja zavarovan v isti družbi, kjer je družbenik enoosebne družbe in iz te iste družbe prejema tudi edine dohodke. Če bi oseba prejemala dohodke tudi od drugih izplačevalcev, bi teoretično lahko izračunali akontacijo dohodnine po 25-odstotni stopnji. V praksi pa se akontacija dohodnine običajno obračuna po stopnji 25 odstotkov takrat, ko je oseba zavarovana denimo v družbi A na podlagi pogodbe o zaposlitvi (na podlagi 001), pa iz družbe B prejema dohodek za vodenje poslovnega subjekta.
VIR:DURS, URL RS