• OBRAZCI:
 • obrazci za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov

 • obrazci za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo

 • vloga za denarno socialno pomoč (od 25. 5. 2007 novi obrazci)

 • vloga za sprejem ali premestitev v dom za starejše (od 30. 5. 2007 novi obrazci)

 • prošnja za vključitev ali premestitev v storitev vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji (od 30. 5. 2007 novi obrazci)

 • vloga za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika

 • zahtevki za oprostitev plačila socialno varstvenih storitev

 • pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva

 • vpis v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

 • vloge za vzajemno priznavanje kvalifikacij

 • opravljanje kratkotrajnega dela

 • obrazci poročil o izvajanju programov, sofinanciranih na podlagi javnih razpisov na področju socialnega varstva

Vir: Vlada RS