Individualni REK obrazci (od 1. julija 2008 dalje)

KDO predloži obrazec REK-2

 

Podatke na obrazcu REK-2 predloži plačnik davka, ki izplača dohodek iz delovnega razmerja. Plačnik davka lahko pooblasti drugo osebo, da v njegovem imenu izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj. Za ravnanje druge osebe odgovarja plačnik davka, kakor da bi obveznost izpolnjeval sam.

Podatke na tem obrazcu predložijo davčnemu organu vsi plačniki davka ob izplačilu ostalih dohodkov po ZDoh-2 (razen dohodkov iz delovnega razmerja), od katerih se izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj ter obračunavajo in plačujejo prispevki za socialno varnost:

I.    dohodki iz drugega pogodbenega razmerja,
II.   dohodki iz dejavnosti,
III.  dohodki iz oddajanja premoženja v najem,
IV.   dohodki iz prenosa premoženjske pravice,
V.    drugi dohodki (104. člen ZDoh-2),
VI.   obresti in dividende.

KDAJ mora zavezanec predložiti obrazec REK-2

 

Plačnik davka mora davčnemu organu predložiti obračun davčnih odtegljajev na dan izplačila dohodkov.

 

KJE in KAKO predložiti obrazec REK-2

 

Obrazec REK-2 mora plačnik davka predložiti v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si, razen plačnika davka, ki je samostojni podjetnik posameznik, mala gospodarska družba, mikro družba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki obrazec lahko predloži pristojnemu davčnemu organu tudi osebno ali po pošti. 
Izplačevalec pravna oseba plačuje obveznosti neposredno na vplačilne podračune v skladu s pravilnikom, ki ureja podračune in način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, izplačevalec fizična oseba, ki opravlja dejavnost, pa na prehodne podračune davčnih organov.

 

Davčni zavezanec, ki je velika ali srednje velika gospodarska družba, mora od 1. aprila 2007 obrazec REK-2 obvezno predložiti v elektronski obliki, samostojni podjetniki posamezniki, male gospodarske družbe, mikro družbe in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost pa morajo preiti na predlaganje tega obrazca v elektronski obliki najpozneje 1. januarja 2009.    


VLOGA – obrazec in navodilo

PRILOGE K VLOGI

Vir:DURS