Pojasnilo DURS, št. 4200-12/2008, 30. 1. 2008

S Pravilnikom o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 46/07) je določen obrazec za izračun davka od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju: obrazec DDPO) z metodologijo za izpolnjevanje tega obrazca ter priloge k obrazcu, ki so sestavni del davčnega obračuna.

Na podlagi posameznih vprašanj glede izkazovanja določenih podatkov v obrazcu DDPO za leto 2007 predlagamo in pojasnjujemo naslednje rešitve:

1. Zaporedna številka 15.2 – Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine pri prehodu na nov način računovodenja
Zato predlagamo, da se zaporedna številka 15.2 ne izpolnjuje, temveč se znesek zmanjšanja davčne osnove ob porabi ali odpravi navedenih rezervacij vpiše pod zaporedno številko 11.4 (pod katero se izkaže tudi zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak).

Obveščamo vas, da je navedena rešitev tudi že upoštevana v programskih rešitvah za predlaganje obračunov v elektronski obliki.

Vprašanja