Zavod ___________________

_________________________

_________________________

Datum: ______________

Štev.: _______________

Na podlagi 159. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 in 103/07) izdajam

O B V E S T I L O

O LETNEM DOPUSTU

1. Delavcu _______________________, roj. _____________, stanujočemu ___________________, po poklicu _________________, zaposlenemu na delovnem mestu (oz. delu) ________________________ pripada za leto ______ skupaj __ dni letnega dopusta po kriterijih:

Minimalni dopust (20 dni ) z upoštevanjem delovne dobe dni
Zahtevana stopnja izobrazbe dni
Zahtevnost dela dni
Socialne in zdravstvene razmere dni
Dopolnjena starost 50 let 5 dni

2. Delavec bo izrabil letni dopust do konca leta _________, najmanj v skupnem trajanju dva tedna.

Izrabo dopusta odobri ________________ na podlagi pisne vloge delavca za izrabo dopusta.

V primeru, da delavec ne more izrabiti letnega dopusta v letu ________ zaradi bolezni, poškodbe ali starševskega dopusta, pa je v letu ________ delal najmanj 6 mesecev, lahko cel dopust izrabi do 30. 6. (31. 8. /samo strokovni delavci VIZ/) _______. leta (leto po letu odmere).

Če delavec v letu _______ (leto odmere dopusta) dela zaradi bolezni, poškodbe oz. starševskega dopusta manj kot 6 mesecev, lahko do 30. 6. (31. 8. /samo strokovni delavci VIZ/) _______. leta (leta po letu odmere) izrabi dopust samo v trajanju nad 2 tednoma (nad 10 dni).

3. Delavcu v času izrabe letnega dopusta pripada nadomestilo plače v višini določeni z zakonom in KP ________________.

OBRAZLOŽITEV:

(Najprej merila)

(Nato način izrabe – glej 163. člen ZDR)

(Nato nadomestilo plače – glej 137. člen ZDR)

PRAVNI POUK:

Če delavec meni, da so s tem obvestilom kršene njegove pravice iz delovnega razmerja, ima pravico pisno zahtevati, da delodajalec opusti ali spremeni narek in odreditev iz tega obvestila v roku 15 dni od dneva prejema pismenega odpravka tega obvestila.

Če delodajalec v roku 8 delovnih dni od dneva prejema pismene zahteve delavca ne ugodi zahtevi delavca, delavec pa vztraja, da obstaja kršitev njegovih pravic, lahko v nadaljnjih 30 dneh zahteva sodno varstvo pred Delovnim in socialnim sodiščem v ___________________.

Pisna zahteva delavca po opustitvi nareka in odreditve ne zadrži izvršitve tega obvestila.

Ravnatelj:

_____________

Vročiti:

– delavcu – osebno s podpisom prejema

– spis delavca

– evidenca 15 dni