Mnogi računovodski delavci se sprašujemo, ali smo obvezani in dolžni izpeljati plačilo v obliki kompenzacije (poravnavanje terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev) preko transakcijskega računa ali lahko naredimo kompenzacijo s pomočjo internega dokumenta (temeljnice) v dobro terjatev do kupcev in breme obveznosti do dobaviteljev.

Zakon o plačilnih storitvah in sistemih ne vsebuje določb, da bi bila obveznost za imetnike transakcijskih računov, da morajo pobote med upniki in dolžniki kakor koli prijaviti in izkazovati preko računa. Zakon o davčnem postopku te obveznosti ni nikoli predpisoval. Vendar poudarjamo, da je v nekaterih primerih kompenzacija preko transakcijskega računa še vedno smiselna, in sicer bolj kot dokaz, da je do posla resnično tudi prišlo – predvsem za davčne namene.

 

Družba Zajček d. d. ima obveznosti do družbe Vihar d. o. o. v višini 150.000 evrov in družba Vihar d. o. o. ima do družbe Zajček d. d. obveznosti v višini 55.000 evrov. Knjižimo kompenzacijo s temeljnico in ne prek transakcijskega računa v vrednosti 55.000 evrov.

Vir:računovodski svetovalec

Zap. štev.

Kategorija

Konto

Debet

Kredit

1

Stanje terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

120

55.000

 

Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi

220

150.000

2

Knjiženje kompenzacije s temeljnico

 

Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi

220

55.000

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

120

55.000