S 1. decembrom 2012 bodo CSD-ji začeli sprejemati vloge za transferjev po novi zakonodaji, vendar zdaj ni treba vsem na novo oddajati vlog. Nova vloga objavljena na spletni strani ministrstva, objavljena bo tudi na portalu e-uprava in spletnih straneh centrov za socialno delo (CSD), mogočr pa jo je kupiti tudi v knjigarnah.

Vlogo je treba oddati pri centru za socialno delo, kjer ima vlagatelj stalno prebivališče oziroma kjer večina oseb dejansko prebiva (če imajo stalno ali začasno prebivališče na različnih naslovih). Vloži jo lahko osebno, po pošti ali elektronsko.

 

Zaradi uveljavitve novega zakona zdaj ni treba vsem na novo uveljavljati pravic. Večina pravic, ki jih posamezniki ali družine že imajo, velja do izteka veljavnosti odločb. Vlogo v decembru morajo oddati tisti, ki želijo s 1. 1. 2012 uveljaviti znižano plačilo vrtca, in tisti, ki imajo pravico do otroškega dodatka priznano samo do 31. 12. 2011, in sicer le, če je otrok mlajši od 18 let in želijo otroški dodatek prejemati neprekinjeno tudi po 1. 1. 2012. Poleg tega lahko vlogo v decembru oddajo tisti, ki jim bo državna štipendija do 18. leta starosti po 1. januarju mirovala in lahko zaradi tega pridobijo višji otroški dodatek. Vlogo lahko v decembru oddajo vsi, ki želijo imeti pravice, ne glede na to, da jim s 1. januarjem ne potečejo, odmerjene že skladno z novim zakonom. Ob zavedanju, da bodo, ko bo center za socialno delo odločil po novem zakonu, pravice po stari zakonodaji prenehale veljati.
Vloge za nadaljnje prejemanje ni treba oddati prejemnikom denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in državne pokojnine, saj bodo CSD-ji njihovo upravičenost do pravic po novi zakonodaji ugotavljali po uradni dolžnosti.

 

Nova zakonodaja sicer na novo ureja uveljavljanje pravic do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in državne štipendije. Prav tako se nanaša na znižanje plačila za programe vrtcev, subvencijo malice za učence in dijake, subvencijo kosila za učence, subvencijo prevozov za dijake in študente, oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevek k plačilu pravic družinskega pomočnika, subvencijo najemnine, pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene osebe in na pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

 

Glavne novosti so enotna vstopna točka – vse pravice se uveljavljajo pri centru za socialno delo, določen je vrstni red uveljavljanja pravic, nekateri prejemki se zvišujejo, vendar se bo po novem pri odločanju o pravicah poleg dohodka bistveno bolj kot doslej upoštevalo tudi premoženjevečja pravičnost in preprečevanje zlorab.

 

Vir: MDDSZ