Ljubljana, 26. marec 2008 – Socialni demokrati so na včerajšnji novinarski konferenci Vlado RS pozvali, naj spremeni način obdavčevanja dohodkov iz naslova subvencij. Izrazili so svoje nestrinjanje z novim načinom vključevanja subvencij v obdavčitev dohodkov iz kmetijske dejavnosti, ki se po novem ne obdavčujejo kot dohodek dejanskega prejemnika, ampak se pripišejo vsem uporabnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč v povprečnih zneskih kot potencialni dohodek.

Novo rešitev glede načina obdavčevanja dohodkov iz naslova subvencij, torej na podlagi povprečenja subvencij na vsa kmetijska in gozdna zemljišča, je prinesel nov Zakon o dohodnini, ki je začel veljati 1. 1. 2007, in ne Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (SD je namreč Vlado RS pozival naj popravi Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka). Zakonodajalec je tako rešitev sprejel ob soglasju in podpori kmetijske stroke. Razlog za spremenjen način obdavčevanja kmetijskih subvencij pa je bil predvsem poenostavitev sistema izračunavanja akontacije dohodnine za dohodke od subvencij, ki je bil v povezavi s prejšnjo rešitvijo s strani izplačevalcev teh dohodkov (Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, občine itd.) ocenjen kot prezapleten in prezahteven za izplačevalca teh dohodkov. Seveda pa tak način obdavčevanja subvencij poenostavlja tudi postopek odmere dohodnine za zavezance, ki jim ni več potrebno prerazporejati teh dohodkov med člane kmečkega gospodinjstva.

Taka rešitev nikakor ni nenavadna, saj jo pozna večina držav članic EU, ki obdavčujejo dohodek iz kmetijske dejavnosti fizičnih oseb na podlagi pavšalne davčne osnove (Italija za vse kmetije, Avstrija in Nemčija za majhne kmetije, Francija za nekatere delovno intenzivne kmetijske dejavnosti itd.).

Vsekakor pa so ob veljavni zakonodaji odločbe o davčni osnovi iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki poleg katastrskega dohodka vključuje tudi povprečne zneske subvencij, zakonite in jim s pritožbo ni mogoče oporekati. Prav tako zneska davčne osnove, če seveda ne gre za napako, na podlagi pritožbe ni mogoče spreminjati. Pavšalne davčne osnove namreč z dejanskimi dohodki ni mogoče izpodbijati, o čemer je že večkrat odločalo tudi ustavno sodišče. Vsekakor pa ima vsak zavezanec za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost možnost, da preide na ugotavljanje dohodka na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Vir:Ministrstvo za finance

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI