Pojasnilo DURS, št. 4230-55/2008-3, 7. 3. 2008

Po podrobnejši proučitvi točk 3, 4 in 5 prvotno izdanega pojasnila s številko 4230-55/208 (01032-006) z dne 21. 2. 2008 smo navedene točke zaradi nadaljnjih razjasnitev spremenili in dopolnili, zato s tem pojasnilom nadomeščamo navedeno pojasnilo.

1. Neobdavčljive dobave blaga in storitev, ki se ne vpisujejo v obrazec DDV-O in so navedene v navodilu med posebnostmi in opozorili za izpolnjevanje polja 11

Neobdavčljive dobave kot so navedene v navodilu za izpolnjevanje polja 11 obrazca DDV-O so dobave, ki ne predstavljajo dobav iz 3. člena ZDDV-1 in dobave, katerih kraj dobave je izven Slovenije. Med slednje se upoštevajo primeroma dobave storitev, pri katerih je kraj obdavčitve zunaj Slovenije na podlagi določb 25. do 29. člena ZDDV-1. Storitve, ki ustrezajo temu določilu in se ne vpisujejo v obrazec DDV-O, so na primer storitve prevoza blaga znotraj EU, pri katerih slovenski prevoznik na podlagi predložitve ID številke za namene DDV iz druge države članice EU na izdanem računu ne obračuna DDV, ampak se obdavčitev prenese v to drugo državo.

Prav tako se v obrazec DDV-O ne vpisujejo dobave blaga, ki ga je slovenski davčni zavezanec nabavil na območju druge države in je zato kraj obdavčitve izven Slovenije (nakup in prodaja sta izvedena v tretjih državah ali na primer nakup in prodaja sta izvedena znotraj EU na ozemlju iste države članice).

2. Obdobje, v katerem se vpisuje v obrazec DDV-O pridobitev blaga znotraj Skupnosti

Trenutek vpisa podatkov v evidence za namene DDV ni posebej predpisan, vendar mora davčni zavezanec na podlagi 85. člena ZDDV-1 v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke, da omogočijo pravilno in pravočasno obračunavanje DDV in nadzor davčnega organa nad obračunavanjem in plačevanjem DDV.

Davčni zavezanec vpiše podatke o davčni osnovi od pridobitve blaga v polje 32 in podatke o obračunanem DDV od te pridobitve v polje 23 ali 24 obrazca DDV-O v davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost obračuna DDV od pridobitve blaga. Podatke o odbitku DDV pa vpiše v davčnem obdobju, ko prejme račun ali drug dokument, ki vsebuje podatke, potrebne za zagotovitev pravilnega obračuna DDV. DURS je v zvezi s to vsebino objavila pojasnilo, ki je objavljeno na njenih internetnih straneh.

3. Vpisovanje obresti od kreditov, posojil in depozitov v obrazec DDV-O

Prejete obresti od danih kreditov ali posojil in prejete obresti od danih depozitov so plačilo za opravljene finančne storitve v smislu tretje točke prvega odstavka 3. člena ZDDV-1 in so oproščene plačila DDV na podlagi določb 4.a in 4.c točke 44. člena ZDDV-1. Podatek o prejetih obrestih od plačnika iz Slovenije ali osebe iz druge države članice EU, ki ni davčni zavezanec, se vpiše v polje 15 obrazca DDV-O.

Podatek o plačanih obrestih davčnim zavezancem, identificiranim za namene DDV v Sloveniji, davčnim zavezancem iz drugih držav članic EU in osebam s sedežem zunaj Skupnosti (pri zadnjih le ob pogoju, da je tudi dejanska uporaba in uživanje v Sloveniji) se vpiše v polje 33 obrazca DDV-O.

4. Vpisovanje nakupov in prodaj delnic, deležev, obveznic in drugih vrednostnih papirjev v obrazec DDV-O

Dobava vrednostnih papirjev, deležev, obveznic in drugih vrednostnih papirjev za plačilo (razen plačil ob njihovi izdaji) predstavlja dobavo v smislu 3. člena ZDDV-1, če je opravljena v okviru ekonomske dejavnosti davčnega zavezanca iz 5. člena ZDDV-1.

Na podlagi 4.e točke 44. člena ZDDV-1, ki določa oprostitev plačila za transakcije v zvezi z vrednostnimi papirji, razen z dokumenti o lastninski pravici na blagu in drugimi pravicami in deleži, se dobave delnic, deležev, obveznic in drugih vrednostnih papirjev vpisujejo v polje 15 obrazca DDV-O, če je opravljena osebi iz Slovenije ali osebi iz druge države članice EU, ki ni davčni zavezanec.

Nabave vrednostnih papirjev od identificiranih davčnih zavezancev iz Slovenije in davčnih zavezancev iz drugih držav članic EU ter od oseb s sedežem zunaj Skupnosti (pri zadnjih le ob pogoju, da je tudi dejanska uporaba in uživanje v Sloveniji) se vpisujejo v polje 33 obrazca DDV-O.

5. Vpis bančne provizije v obrazec DDV-O

Provizija kot plačilo za opravljeno finančno transakcijo iz 4. točke 44. člena ZDDV-1 je oproščena plačila DDV in se vpiše v polje 15 obrazca DDV-O, če jo zaračuna davčni zavezanec (npr. banka) naročniku iz Slovenije ali osebi iz druge države članice EU, ki ni davčni zavezanec.

Podatek o bančnih provizijah, zaračunanih s strani identificiranih davčnih zavezancev iz Slovenije in davčnih zavezancev iz drugih držav članic EU ter s strani oseb s sedežem zunaj Skupnosti (pri zadnjih le ob pogoju, da je tudi dejanska uporaba in uživanje v Sloveniji) se vpisujejo v polje 33 obrazca DDV-O.

6. Zaokroževanje zneskov

Zneski, vpisani v evidencah davčnega zavezanca, se za vsako davčno obdobje seštejejo in so podlaga za sestavljanje obrazca DDV-O.

V navodilu za izpolnjevanja polj 51 in 52 obrazca DDV-O je zapisano, da se v ta polja vpisuje znesek razlike med obračunanim DDV (vsota zneskov iz polj 21 do 26) in odbitkom DDV (vsota polj 41 do 43). Zneski, ki se vpišejo v polje 51 ali 52 obrazca DDV-O, se izračunajo na podlagi podatkov o vsoti obračunanega DDV in odbitka DDV po zaokrožitvi, ki jo opravi davčni zavezanec po zaključku vsakega davčnega obdobja v svojih evidencah za vsako posamezno polje.

To pomeni, da se vrednost za plačilo ali vrednost za vračilo DDV, ki se vpisuje v polje 51 in 52, izračuna na podlagi vrednosti iz polj za obračunan in odbit DDV, ki se zaokrožijo na cele vrednosti v evrih pred vpisom v obračun DDV, navzdol na najbližji evro za vrednosti v centih med 0 do 49 in navzgor na najbližji evro za vrednosti v centih med 50 do 99.

7. Določanje davčnega obdobja

Za določitev davčnega obdobja se na podlagi 89. člena ZDDV-1 upošteva obdavčljiv promet v prejšnjem koledarskem letu, ki je naveden v poljih 11 do 17 obrazca DDV-O. Davčni organ na podlagi podatkov iz obračunov davčnim zavezancem določi davčno obdobje za leto 2008.

V primeru, da davčni zavezanec ugotovi, da njegovo davčno obdobje za koledarsko leto 2008 ni pravilno določeno, o teh dejstvih obvesti pristojni davčni urad, ki po preveritvi podatkov davčnemu zavezancu spremeni davčno obdobje iz trimesečnega v mesečnega ali obratno.

8. Podlaga za vpis izvoza blaga v polje 11 obrazca DDV-O

Na podlagi določbe 147. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost je podlaga za evidentiranje izvoza blaga v knjigovodstvo davčnega zavezanca izvozna carinska deklaracija, zato se v polje 11 obrazca DDV-O vpisujejo vrednosti, navedene v izvozni carinski deklaraciji.

VIR:Durs