V trenutni gospodarski situaciji se je pokazalo, da poslovni subjekti, pa tudi posamezniki, čedalje težje izpolnjujejo tudi davčne obveznosti. Iz tega razloga želi Davčna uprava Republike Slovenije opozoriti vse davčne zavezance na njihove pravice v zvezi z možnostjo odloženega plačevanja davčnih obveznosti.

Odlog in obročno plačilo za poslovne subjekte

Za poslovne subjekte se štejejo pravne osebe oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, samostojni podjetniki posamezniki ter posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Za poslovne subjekte velja, da se jim v skladu s 102. členom ZDavP-2 lahko dovoli odlog plačila davka za dve leti oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, če bi davčnemu zavezancu zaradi plačilne nezmožnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati, nastala hujša gospodarska škoda in bi davčnemu zavezancu odlog in obročno plačevanje davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode. Podrobnejši kriteriji in način ugotavljanja hujše gospodarske škode so določeni v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku, v členih 40. do 43. Ne more se odložiti oziroma dovoliti obročnega plačila, če gre za akontacije davka (npr. akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti, akontacija dohodnine od plač zaposlenim) ali davčni odtegljaj (npr. prispevki za starševsko varstvo, ki gredo v breme delodajalcev). Prav tako davčna uprava ni pristojna za odločanje o odlogu oz. obročnem plačevanju prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ampak je to Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Zakon omogoča še posebno vrsto odloga plačila davka po 103. členu ZDavP-2, tudi če davčni zavezanec ne izkaže nevarnosti hujše gospodarske škode, in sicer tako, da davčni zavezanec predloži instrument zavarovanja ali omogoči davčni službi vknjižbo zastavne pravice. Odlog oz. obročno plačilo se lahko dovoli za 12 mesecev oz. v 12. mesečnih obrokih. Ne more se dovoliti odlog oz. obročno plačilo po tem členu, če gre za akontacije davkov in davčni odtegljaj, ter tudi, če gre za DDV obračunan v davčnem obračunu.

Za čas odloga oz. obročnega plačila se obračunajo obresti EURIBOR, ki trenutno znašajo okoli 1,6% letno.

Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka za fizične osebe

Fizične osebe lahko vložijo vlogo za odlog, obročno plačilo, odpis ali delni odpis davka, v skladu s 101. členom ZDavP-2, in sicer če bi se s plačilom ogrozilo preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov. V postopku se ugotavljajo dohodki, prihranki in premoženje zavezanca in njegovih družinskih članov, lahko pa se upoštevajo tudi socialne razmere in zdravstveno stanje zavezanca in njegovih družinskih članov. Dovoli se lahko odpis, delni odpis, odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih. Podrobnejši kriteriji so določeni v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku, v členih 29. do 39, v tem Pravilniku je predpisan tudi obrazec vloge.

Za davčne zavezance – fizične osebe velja še posebna vrsta obročnega plačila, in sicer po drugem odstavku 103. člena ZDavP-2. Po tej določbi zavezancu ni treba izpolnjevati nobenih posebnih kriterijev, zadošča zgolj vloga, v kateri izjavi, da davka ni zmožen plačati v enkratnem znesku, ter da ne more zagotoviti zavarovanja. Ustrezno temu je tudi število obrokov manjše kot v primeru obročnega plačilo po 101. členu ZDavP-2, in sicer se lahko dovoli plačilo davka v največ treh mesečnih obrokih. Najbolj znan primer tovrstnega obročnega plačila je plačilo dohodnine.
Enako kot za poslovne subjekte tudi za fizične osebe velja, da lahko ob predložitvi ustreznega instrumenta zavarovanja ali ob dovolitvi vknjižbe zastavne pravice v ustrezen register, dosežejo odlog za 12 mesecev ali dosežejo obročno plačilo v največ 12 mesečnih obrokih, ne da bi morali izpolnjevati siceršnje pogoje, kot jih določata zgoraj navedeni 101. člen ZDavP-2 ter Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku.

Za čas odloga oz. obročnega plačila se obračunajo obresti EURIBOR, ki trenutno znašajo okoli 1,6% letno.

Na spletnih straneh DURS je na to temo objavljenih več pojasnil in gradiv:

* Vloga za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka
* Posebni primeri odloga in obročnega plačevanja davka za fizične osebe
* Posebni primeri odloga in obročnega plačevanja davka za vse davčne zavezance
* Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka

Znižanje akontacij

So pa še na druge možnosti, ki jih imajo pravne osebe za lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti poleg naštetih, in sicer predvsem možnost znižanja akontacij davka od dobička pravnih oseb v skladu z osmim odstavkom 371. člena ZDavP-2. Spremembo višine akontacije lahko zahteva zavezanec, katerega davčna osnova za tekoče davčno obdobje se razlikuje od davčne osnove za predhodno davčno obdobje. Vlogi je potrebno priložiti davčni obračun za tekoče obdobje pred vložitvijo vloge, oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo ocene davčne osnove. Zahtevo je potrebno vložiti najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije.

Podobna ureditev velja tudi za samostojne podjetnike, in sicer po določbi 299. člena ZDavP-2, za znižanje predhodne akontacije med davčnim letom. Tudi ti zavezanci lahko vložijo zahtevo najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka predhodne akontacije, priložiti pa morajo davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za tekoče davčno leto pred vložitvijo zahteve, oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove.

Za podrobnejša pojasnila se lahko davčni zavezanci obrnejo na njihove davčne urade.

Vir:Racunovodja.com