Omejitve davčne izvršbe na denarna sredstva samostojnega podjetnika


Pojasnilo DURS, št. 4292-116/2007, 4. 10. 2007


Zavezanec prosi za pojasnilo glede upoštevanja izvzetij in omejitev, ki jih določa Zakon o davčnem postopku pri davčni izvršbi na denarna sredstva dolžnika, ki je samostojni podjetnik. V praksi se namreč zastavlja vprašanje, ali je banka dolžna ta izvzetja in omejitve upoštevati tudi pri poslovnih računih, predvsem, kadar je to edini račun, ki ga neka oseba ima odprtega.V nadaljevanju posredujemo pojasnilo:


Pri izvršbi zoper podjetnika je potrebno upoštevati specifičnost njegovega statusa. Podjetnik je v skladu s šestim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja.


Izhajajoč iz 7. člena ZGD-1 podjetnik odgovarja za obveznosti iz poslovanja z vsem svojim premoženjem, tako s premoženjem podjetja kakor tudi s svojim lastnim, osebnim premoženjem, in sicer samostojno in neposredno, saj podjetnikovo podjetje nima statusa pravne osebe in zato ne pride v poštev subsidiarna odgovornost podjetnika. Davčni organ lahko iz tega razloga, z namenom poplačila davčnega dolga podjetnika, seže na vse njegovo premoženje, tako tisto, ki je povezano z dejavnostjo kot tudi osebno premoženje. Enako velja tudi za denarna sredstva podjetnika.


več