Do 2. 4.

 • Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki za leto 2013 za gospodarske družbe
 • Obrazec 3 – Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki za leto 2013 za fizične osebe z dejavnostjo
 • Obrazec 5 – Obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2013 za fizične osebe z dejavnostjo
 • Obrazec 4 – Izračun višine akontacije ter obrokov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno leto 2013 za fizične osebe z dejavnostjo, ki za leto 2012 niso oddali davčnega obračuna iz dejavnosti
 • Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2012
 • Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2012
 • Predložitev podatkov iz letnih poročil za državno statistiko za društva za leto 2012
 • Predložitev podatkov iz letnih poročil za državno statistiko za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike za leto 2012
 • Predložitev podatkov iz letnih poročil za državno statistiko za majhne gospodarske družbe in majhne zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo, majhne gospodarske družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, osebne družbe in samostojni podjetniki za leto 2012
 • Predložitev podatkov iz letnih poročil za državno statistiko za majhne samostojne podjetnike za leto 2012
 • Priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanje po drugi osebi

Do 10. 4.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za marec 2013 in trimesečno obdobje januar – marec 2013, vključno s poračuni akontacij na podlagi davčnega obračuna za leto 2012
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za marec 2013 in trimesečno obdobje januar – marec 2013, vključno s poračuni akontacij na podlagi davčnega obračuna za leto 2012
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za marec 2013
 • Podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od januar do marec 2013

Do 15. 4.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za marec 2013
 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo      dejavnost za marec 2013
 • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za marec 2013
 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za marec 2013
 • obračun in plačilo požarne takse za marec 2013
 • Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od januar do marec 2013
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje od januar do marec 2013

Do 18. 4.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za marec 2013
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za marec 2013

Do 19. 4.

 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za marec 2013
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za marec 2013
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za marec 2013
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za marec 2013
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za marec 2013
 • obrazec EMBALAŽA–OBR – obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje januar do marec 2013
 • obrazec SN11, SN44 – Letno poročilo o kapitalskih naložbah v tujini za leto 2012
 • Obrazec SN22, SN55 – Letno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji za leto 2012

Do 22. 4.

 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2013
 • Obrazec DDV-O za marec 2013 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2013 (op. plačilo DDV je 30. 4.)

Do 26. 4.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 26. 4.

Do 30. 4.

 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec marec 2013 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za marec 2013
 • obrazec DDV-O – Obračun DDV za marec 2013 in za obdobje januar do marec 2013
 • obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za marec 2013
 • Obrazec SKV – Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za marec 2013
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje januar do marec 2013
 • Doplačilo davka iz dejavnosti za leto 2012
 • Doplačilo davka iz dejavnosti za leto 2012 a leto 2012
 • Obrazec M4– Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači oziroma osnovi, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobjih zavarovanja za leto 2012

Vir: topfin.si