Opozarjamo vas, da so se z objavo novele ZDavP-2B (Ur.l.RS št. 110/2009), ki je stopil v veljavo 30.12.2009, spremenili nekateri roki za oddajo obračunov, pri katerih se obdobje obračuna ne zaključi na dan 31.12. posameznega leta. Navedeno lahko velja za obračune, katerih datum zaključka obdobja je 1.12.2009 (vključno) ali kasneje, saj se pri njih »stari« rok za oddajo do dne uveljavitve novele zakona še ni iztekel.

Do uveljavitve ZDavP-2B veljavni 30-dnevni rok se nadomesti s 60-dnevnim rokom in velja za obračune, ki so jih zavezanci dolžni oddati ob rednem prenehanju opravljanja dejavnosti ali prenosu dejavnosti na drugega podjetnika, smrti, začetem statusnem preoblikovanju podjetja v kapitalsko družbo in začetku osebnega stečaja podjetnika.

Še vedno pa so krajši zakonski roki za oddajo obračuna ob vpisu statusnega preoblikovanja ali pripojitve v SRG (30 dni) in ob začetem postopku prisilne poravnave (20 dni).