Skip to main content Skip to search

Optimirajte davčno bilanco

Optimirajte davčno bilanco

Kaj morate vedeti že danes, da bo vaša davčna bilanca za leto 2007 optimalna.

V skladu z dvanajstim členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006) je davčna osnova dobiček kot presežek prihodkov nad odhodki pri opravljanju dejavnosti rezidenta in nerezidenta v poslovni enoti v Sloveniji. Kot dobiček se šteje tudi dobiček poslovne enote, ki se pripiše poslovni enoti oziroma za katerega bi se lahko pričakovalo, da bi ga ta poslovna enota imela, če bi bila samostojni zavezanec, ki opravlja enako ali podobno dejavnost ali posle. 

Za ugotavljanje dobička se priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida na podlagi tega zakona in Slovenskih računovodskih standardov (SRS 2006) (Uradni list RS, št. 118/2005, 10/2006).

Priznavanje in nepriznavanje odhodkov 


V skladu s 30. členom ZDDPO-2 so odhodki lahko priznani ali nepriznani: 

a) priznani odhodki
· rezervacije se priznajo v višini 50 odstotkov vrednosti (v skladu z 98. členom ZDDPO-2 navedena določba velja tudi že za leto 2006);
· odhodki zaradi oslabitev terjatev        priznajo se kot odhodek na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku, sklepa prisilne poravnave ali neuspešno zaključenega izvršilnega postopka;
· prevrednotenje finančnih naložb      kot posledica oslabitve se ne prizna, priznano je samo valutno prevrednotenje;
· odhodki od prevrednotenja dobrega imena se priznajo največ do zneska, ki ustreza dvajsetim odstotkom začetno izkazane vrednosti dobrega imena; 

b) nepriznani odhodki
· ne priznajo se vsi odhodki, ki se ne odražajo v  prihodkih (kazni, takse, davki, donacije, podkupnine, zamudne obresti);

· ne priznajo se stroški, ki se nanašajo na privatno življenje, in sicer vključno s pripadajočim davkom na dodano vrednost, razen če gre za odplačno uporabo, vendar samo do zneska višine plačila ali povračila;
· ne priznajo se obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev in od posojil, prejetih od oseb v državah z ugodnejšim položajem po Pravilniku o določitvi ozemelj, ki uporabljajo ukrepe, ki ustrezajo ali so enaki tistim, ki jih določa Direktiva Sveta 2003/48/ES (Uradni list RS, št. 138/2006);
· priznajo se vsi stroški v zvezi z delom in delovnim razmerjem (35. člen ZDDPO-2) zaposlenih (plače, bonitete, povračila stroškov dela);
· stroški reprezentance in nadzornega sveta (31. člen ZDDPO-2) ali drugega organa, ki opravlja funkcijo nadzora, se priznajo 50-odstotno;
· ne priznajo se stroški obresti (32. člen ZDDPO-2) od posojilodajalca, ki ima v lasti več kot 25 odstotkov deleža v kapitalu, če ta posojila presegajo štirikratnik zneska tega deleža v davčnem obdobju, če zavezanec ne dokaže, da bi presežek posojil lahko dobil od posojilodajalca, ki je nepovezana oseba;
· stroški amortizacije   (33. člen ZDDPO-2) osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin se priznajo do zneska, obračunanega z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja v skladu s priznanimi;
· ne priznajo se stroški v zvezi s posredovanjem pri prodaji lastniškega deleža v znesku, ki je enak petim odstotkom zneska v davčnem obdobju prejetih dividend in dobičkov (26. člen ZDDPO-2);
· davčna izguba   (36. člen ZDDPO-2) se lahko pokriva v naslednjih davčnih obdobjih, če pa se v zadnjih dveh letih lastništvo spremeni za več kot 50 odstotkov ali se dejavnost zelo spremeni ali celo ne izvaja, pa se izguba ne prizna. 

Uveljavljanje davčnih olajšav 


Ob izpolnjevanju zakonskih pogojev lahko davčni zavezanec uveljavlja naslednje davčne olajšave: več (pošljite email prijavo)Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Optimirajte davčno bilanco

Kaj morate vedeti že danes, da bo vaša davčna bilanca za leto 2007 optimalna.

V skladu z dvanajstim členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006) je davčna osnova dobiček kot presežek prihodkov nad odhodki pri opravljanju dejavnosti rezidenta in nerezidenta v poslovni enoti v Sloveniji. Kot dobiček se šteje tudi dobiček poslovne enote, ki se pripiše poslovni enoti oziroma za katerega bi se lahko pričakovalo, da bi ga ta poslovna enota imela, če bi bila samostojni zavezanec, ki opravlja enako ali podobno dejavnost ali posle. 

Za ugotavljanje dobička se priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida na podlagi tega zakona in Slovenskih računovodskih standardov (SRS 2006) (Uradni list RS, št. 118/2005, 10/2006).

Priznavanje in nepriznavanje odhodkov 


V skladu s 30. členom ZDDPO-2 so odhodki lahko priznani ali nepriznani: 

a) priznani odhodki
· rezervacije se priznajo v višini 50 odstotkov vrednosti (v skladu z 98. členom ZDDPO-2 navedena določba velja tudi že za leto 2006);
· odhodki zaradi oslabitev terjatev        priznajo se kot odhodek na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku, sklepa prisilne poravnave ali neuspešno zaključenega izvršilnega postopka;
· prevrednotenje finančnih naložb      kot posledica oslabitve se ne prizna, priznano je samo valutno prevrednotenje;
· odhodki od prevrednotenja dobrega imena se priznajo največ do zneska, ki ustreza dvajsetim odstotkom začetno izkazane vrednosti dobrega imena; 

b) nepriznani odhodki
· ne priznajo se vsi odhodki, ki se ne odražajo v  prihodkih (kazni, takse, davki, donacije, podkupnine, zamudne obresti);

· ne priznajo se stroški, ki se nanašajo na privatno življenje, in sicer vključno s pripadajočim davkom na dodano vrednost, razen če gre za odplačno uporabo, vendar samo do zneska višine plačila ali povračila;
· ne priznajo se obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev in od posojil, prejetih od oseb v državah z ugodnejšim položajem po Pravilniku o določitvi ozemelj, ki uporabljajo ukrepe, ki ustrezajo ali so enaki tistim, ki jih določa Direktiva Sveta 2003/48/ES (Uradni list RS, št. 138/2006);
· priznajo se vsi stroški v zvezi z delom in delovnim razmerjem (35. člen ZDDPO-2) zaposlenih (plače, bonitete, povračila stroškov dela);
· stroški reprezentance in nadzornega sveta (31. člen ZDDPO-2) ali drugega organa, ki opravlja funkcijo nadzora, se priznajo 50-odstotno;
· ne priznajo se stroški obresti (32. člen ZDDPO-2) od posojilodajalca, ki ima v lasti več kot 25 odstotkov deleža v kapitalu, če ta posojila presegajo štirikratnik zneska tega deleža v davčnem obdobju, če zavezanec ne dokaže, da bi presežek posojil lahko dobil od posojilodajalca, ki je nepovezana oseba;
· stroški amortizacije   (33. člen ZDDPO-2) osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin se priznajo do zneska, obračunanega z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja v skladu s priznanimi;
· ne priznajo se stroški v zvezi s posredovanjem pri prodaji lastniškega deleža v znesku, ki je enak petim odstotkom zneska v davčnem obdobju prejetih dividend in dobičkov (26. člen ZDDPO-2);
· davčna izguba   (36. člen ZDDPO-2) se lahko pokriva v naslednjih davčnih obdobjih, če pa se v zadnjih dveh letih lastništvo spremeni za več kot 50 odstotkov ali se dejavnost zelo spremeni ali celo ne izvaja, pa se izguba ne prizna. 

Uveljavljanje davčnih olajšav 


Ob izpolnjevanju zakonskih pogojev lahko davčni zavezanec uveljavlja naslednje davčne olajšave: več (pošljite email prijavo)Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.