Pravila osebnega stečaja bodo veljala tudi za s.p.-je. To je bistvena sprememba veljavne ureditve,

ki zdaj stečaj podjetnika in pravne osebe v načelu izenačuje.

(i-StockPhoto)
V Predlogu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju so prvič vključene tudi določbe o osebnem stečaju. 

Ta postopek velja za fizično osebo in fizično osebo samostojnega podjetnika. V slovenski pravni red tako uvajamo institut osebnega stečaja, ki ga že nekaj časa poznajo tako zakonodaje Nemčije, Avstrije, Združenih držav Amerike, Francije kot tudi uredba Evropske unije. 

 
V primerjavi s trenutno veljavno ureditvijo bo mogoče izvesti postopek stečaja tudi nad fizično osebo, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti.

Vir:Podjetnik

Uradni list RS 126/2007 z dne, 31.12.2007
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(ZFPPIPP)
Osebni stečaj ali bankrot (prednosti in slabosti osebnega stečaja za dolžnika)