Podrobnejsi_opis_Osebno_dopolnilno_delo_in_vrednotnice

Najpomembnejše novosti:

  • Posameznik, ki se od 1. 1. 2015 dalje odloči za opravljanje osebnega dopolnilnega dela, se mora priglasiti pri AJPES (prek spleta ali osebno na upravni enoti).
  • Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, AJPES javno objavlja na svoji spletni strani.
  • Seznam del, ki se lahko opravljajo kot osebno dopolnilno delo, je določen v prilogi 1 Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS, št. 94/2014).
  • Limit prihodkov, ki jih posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, lahko doseže v polletnem obdobju, je omejen z zneskom treh neto povprečnih plač iz preteklega leta (glede na podatek o neto povprečni plači iz leta 2013 to znaša: 2.974,3 eur). Posameznik mora o doseženih prihodkih poročati do 10.7. za prvo polletje in do 10.1. za drugo polletje, na obrazcu, ki je priloga 2 Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu.
  • Uvedba obveznega socialnega zavarovanja posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (7 eur) in prispevek za zdravstveno zavarovanje (2 eur) se plačuje s pridobitvijo vrednotnice, ki velja za koledarski mesec, v katerem se opravlja delo. Vrednotnico se ob uveljavitvi novega sistema lahko pridobi le na upravni enoti, kasneje pa bo možna pridobitev tudi prek spletnega portala e-uprava.
  • Posameznik mora mesečno vse svoje dohodke iz osebnega dopolnilnega dela napovedati za odmero akontacije dohodnine pri uradu Finančne uprave RS. Na podlagi dopolnitve 285. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (z novelo ZDavP-2H, ki velja od 1. 1. 2015 dalje), izplačevalec dohodka za osebno dopolnilno delo, ki je plačnik davka (npr. gostinec – pravna oseba, ki od izvajalca osebnega dopolnilnega dela kupi nabrana zelišča ali gobe), nima obveznosti izračuna, odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja. Plačnik davka ima v tem primeru obveznost dostave podatkov o izplačanih dohodkih na letnem nivoju, v skladu s 337. členom ZDavP-2, kar bo podrobneje opredeljeno na podlagi spremembe in dopolnitve Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine.

Posamezniki, ki imajo na dan 1. 1. 2015 priglašeno osebno dopolnilno delo po starem sistemu, lahko to delo opravljajo pod pogoji in na način, veljaven na dan 31. 12. 2014, po novem sistemu pa morajo priglasiti osebno dopolnilno delo najkasneje do 30. 6. 2015. V času do ponovne priglasitve lahko opravljajo dela, ki so jih priglasili po starem sistemu, za legalno opravljanje teh del pa v tem obdobju ni potrebna vrednotnica oziroma plačilo prispevkov. Dokler ti posamezniki ne priglasijo osebnega dopolnilnega dela po novem sistemu, zanje velja limit prihodkov in roki za poročanje o doseženih prihodkih po starih predpisih (letni prihodki iz naslova tega dela ne presegajo minimalne letne plače v Republiki Sloveniji iz preteklega leta; o doseženih prihodkih poročajo do 10. dne v mesecu po preteku vsakega trimesečja). Tudi za te zavezance pa za vsa izplačila dohodkov po 1. 1. 2015 velja, da jih morajo vključiti v mesečno napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja (torej tudi dohodke prejete od izplačevalcev, ki so plačniki davka), saj izplačevalec dohodka za osebno dopolnilno delo, ki je plačnik davka (npr. gostinec – pravna oseba, ki od izvajalca osebnega dopolnilnega dela kupi izdelke domače obrti), nima več obveznosti izračuna, odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja.