IZVLEČEK IZ  ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNEM REGISTRU (ZSReg-B) – 33.člen

Agencija (AJPES) do 31. januarja 2008 po uradni dolžnosti izvede vpise sprememb iz tretjega odstavka tega člena v sodni register in o tem obvesti družbo z omejeno odgovornostjo. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati tudi podatek o razliki v zneskih, ki izhajajo iz preračunavanja, iz tretjega odstavka 696. člena ZGD-1.

(ZGD-1) 
Uradni list RS 42/2006 z dne 19. 4. 2006
696. člen

(metoda preračuna osnovnih vložkov in osnovnega kapitala družb z omejeno odgovornostjo)

(1) Z dnem uvedbe eura se znesek osnovnega kapitala v tolarjih družb z omejeno odgovornostjo preračuna v eure po tečaju zamenjave. Pridobljen znesek se deli s številom 100 in se nato v skladu z zakonom, ki ureja uvedbo eura, zaokroži na dve decimalni mesti. S tem zneskom se pomnoži v odstotku izražen poslovni delež vsakega družbenika, s čimer se izračunajo osnovni vložki družbenikov v eurih. Osnovni kapital je vsota tako izračunanih osnovnih vložkov.
    (2) Medsebojna razmerja med pravicami, povezanimi z osnovnimi vložki, in razmerja njihovih nominalnih zneskov do osnovnega kapitala ter razmerja glasovalnih pravic v družbi se zaradi preračuna tolarjev v eure ne spremenijo.
    (3) Razlike v zneskih, ki izhajajo iz preračunavanja, se prerazporedijo v kapitalske rezerve ali pa se pokrijejo najprej iz nevezanih rezerv iz dobička, nato iz zakonskih rezerv in drugih vezanih rezerv iz dobička ter nazadnje iz kapitalskih rezerv, morebitni še obstoječi primanjkljaj, pa se izkaže kot prenesena izguba.

– Ajpes je izračunal nižji znesek od izračunanega vašega: 903/910 – razlika;
– Ajpes je izračunal več, kot znaša vaš izračun: 923/903 ali 920/903 ali 922/903 ali 91/903, če na teh kontih ni nič, se izkaže prenesena izguba na kontu 931/903.

698. člen

(1) Družba mora uskladiti svoj statut ali družbeno pogodbo s prehodom na euro v skladu s tem zakonom najpozneje v dveh letih po dnevu uvedbe eura. (Torej do 01.01.2009).
(2) Družba z omejeno odgovornostjo, ki na dan uvedbe eura nima vplačanega osnovnega kapitala v višini 7500 eurov, kot to določa 475. člen tega zakona, mora vplačati osnovni kapital v tej višini najpozneje v enem leta od dneva uvedbe eura, sicer se njeni poslovni deleži ne smejo prenašati, razen v primerih dedovanja, delitve skupnega premoženja zakoncev ali v postopku izvršbe, in ne sme izplačevati dobička družbenikom.