Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (otroški dodatki, štipendije, socialna pomoč, znižano plačilo vrtca, subvencije malice, kosila, najemnine,…) se bo po 1. 1. 2012 izvajalo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Kaj moramo glede pravic in prejemkov, do kataerih smo že upravčeni, storiti zaradi uveljavitve nove zakonodaje?

Kaj moramo glede pravic in prejemkov, do kataerih smo že upravčeni, storiti zaradi uveljavitve nove zakonodaje?

 • otroški dodatek

Tisti, ki trenutno prejemate otroški dodatek, ga boste ne glede na uveljavitev nove zakonodaje prejemali do takrat, kot je navedeno v odločbi.

Samo zaradi uveljavitve novega zakona vam ni treba oddajati nove vloge.

Primer: Če vam pravica do otroškega dodatka velja do marca 2012, boste otroški dodatek do takrat prejemali še skladno s staro oziroma trenutno veljavno zakonodajo. Vlogo za nadaljnje prejemanje otroškega dodatka boste tako morali oddati v februarju 2012.

Lahko pa se odločite in vlogo oddate že v decembru. V tem primeru bo center odločal po novem zakonu in ob otroškem dodatku odločil na novo še o drugih pravicah, ki jih morda prejemate.

Novo vlogo za otroški dodatek morajo v decembru oddati tisti, ki jim stara odločba preneha z 31. 12. 2011, ali tisti, ki želijo to pravico uveljaviti prvič oziroma na novo (na primer če se jim je v decembru rodil otrok).

Svetujemo, da o oddaji nove vloge od 1. decembra 2011 dalje razmislijo predvsem tisti, ki imajo dijaka, ki še ni dopolnil 18 let. Po novem, od 1. januarja 2012, namreč dijaki do 18. leta starosti ne bodo več upravičeni do državne štipendije, bodo pa starši zanje lahko uveljavljali višji otroški dodatek.

 • denarna socialna pomoč

Prejemnikom denarne socialne pomoči ni treba glede uveljavitve nove zakonodaje storiti nič.

Center za socialno delo bo v treh mesecih po uveljavitvi zakona, torej do 31. marca 2012, sam preveril, ali ste do denarne socialne pomoči še upravičeni ali ne in v kakšni višini in ali morda izpolnjujete pogoje in ste upravičeni še do drugih prejemkov iz javnih sredstev, in vas o tem obvestil oziroma vam posredoval novo odločbo.

Denarna socialna pomoč bo, tako kot je veljalo že doslej, tudi po novem vračljiv dohodek, kar pomeni, da vam jo v času življenja ni treba vračati, se pa upošteva pri omejitvi dedovanja.

 • varstveni dodatek

Prejemnikom varstvenega dodatka ni treba za nadaljnje prejemanje zaradi uveljavitve nove zakonodaje storiti nič. Center za socialno delo bo v prvih treh mesecih prihodnjega leta, torej do 31. marca 2012, sam preveril, ali so do varstvenega dodatka še upravičeni ali ne in v kakšni višini.

Pravica do varstvenega dodatka se po novi zakonodaji iz pokojninskega sistema prenaša na področje socialnega varstva, kar pomeni, da bo od 1. januarja 2012 dalje ta pravica podvržena omejitvi dedovanja. Prejemnikom varstvenega dodatka v času življenja tega prejemka ne bo treba vračati, če bodo po smrti zapustili določeno premoženje in tudi njihovi dediči ne bodo socialno ogroženi, pa bodo dediči premoženja ta prejemek morali vrniti oziroma se bo zapuščina za ta znesek omejila.

Prejemniki varstvenega dodatka, ki so lastniki nepremičnine, te v času prejemanja varstvenega dodatka ne smejo odtujiti (prodati, podariti,…) ali obremeniti.

Če trenutni upravičenci varstvenega dodatka ne bi želeli več prejemati, morajo to do 31. 12. 2011 sporočiti Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

 • državna štipendija

Tistim študentom in dijakom, ki so starejši od 18 let, in ki jim je pravica do državne štipendije za šolsko leto 2011/2012 že priznana, ni treba storiti ničesar. Štipendijo bodo prejemali celo šolsko leto oziroma dokler jim je pravica priznana z odločbo. Lahko pa decembra oddajo novo vlogo in v tem primeru bo center za socialno delo o državni štipendiji in hkrati tudi o drugih pravicah odločal na novo skladno z novo zakonodajo.

Dijaki, prejemniki državne štipendije, ki še niso dopolnili 18 let, po 1. 1. 2012 ne bodo več upravičeni do državne štipendije oziroma jim bo ta pravica do dopolnitve starosti 18 let mirovala. (glej tudi: otroški dodatek)

 • znižanje plačila za programe vrtcev

Vlogo za znižanje plačila za programe vrtcev za prihodnje leto morate oddati na novo. Nov obrazec lahko natisnete s spletne strani ministrstva in ga od 1. 12. 2011 dalje oddate na krajevno pristojni center za socialno delo in ne več na občino kot doslej.

POMEMBNO:

Vloge za znižano plačilo vrtca za leto 2012 se bodo obravnavale že po novem Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ta prinaša tudi:

Vloge na novem obrazcu se po novem zakonu oddajajo na krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti ali elektronsko – in ne več na občino. Vloge je mogoče oddati po 1. decembru 2011 (in ne več do 15. novembra, kot je veljalo doslej).

 • subvencija malice za učence in dijake 

 • subvencija kosila za učence 

 • subvencija prevozov za dijake in študente

Če ste v šolskem in študijskem letu že upravičeni do zgoraj naštetih subvencij, vam te pripadajo celo šolsko leto oziroma toliko časa, kot je določeno v odločbi, in jih zaradi nove zakonodaje ni treba na novo uveljavljati.

 • oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev 

 • prispevek k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika

Upravičencem do teh dveh pravic zaradi uveljavitve nove zakonodaje ni treba storiti nič.

 • subvencija najemnine

Upravičencem do subvencije najemnine zaradi uveljavitve novega zakon ni treba storiti nič.

 • pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene osebepravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje

Upravičencem do teh dveh pravic zaradi uveljavitve nove zakonodaje ni treba storiti nič. Centri za socialno delo bodo v prvih treh mesecih od uveljavitve zakona po uradni dolžnosti preverili, ali ste še upravičeni do denarne socialne pomoči, na katero sta vezani pravici, ali ne, in vam bodo o tem izdali odločbo.

Vir: MDDSZ