Roki za predložitev vlog: 15.3., 1.4., 15.4., 1.5., 15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 15.7., 15.8., 1. 9., 15.9., 1.10. in 15. 10. 2017

Institucija: Slovenski podjetniški sklad

PDF datoteka: P1plus2017
Slovenski podjetniški sklad je 17.2.2017 objavil produkt P1 plus 2017 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Produkt P1 plus 2017 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Podjetjem je tako omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.

Upravičenci:
mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS.

Kreditni in garancijski pogoji:

Produkt / linija MSP 5+ MLADI MSP
% garancije Obr. mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v % % garancije Obr. mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v %
A.1. Razv. garancije in mikrogarancije za MSP 60 % 0,90 % 80 % 0,65 %
A.2. Razv. garancije in mikrogarancije za tehn. inovativna podj. 80 % 0,65 % 80 % 0,65 %
A.3. Razv. garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavn. šifre G 60 % 1,15 % 60 % 1,15 %

Upravičeni stroški:

  • Razvojne garancije:
    • str. materialnih in nematerialnih investicij,
    • obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialno investicij oz. maksimalno 200.000 Eur.
  • Mikrogarancije:
    • obratna sredstva (izdatki za material in trgovsko blago, storitve, plače).

 

Kreditno-garancijska linija INVESTICIJSKA VLAGANJA OBRATNA SREDSTVA
Mater/Nemater. invest. (nova sred.) Nakup stare opreme Max 30 % Mater/Nemater. invest. Pri mikrogaranciji 100 % obratna sredstva
A.1. DA NE DA DA
A.2. DA NE DA DA
A.3. DA NE DA DA

Seznam sodelujočih bank:
Gorenjska Banka d.d., BKS Bank Addiko Bank d.d., Deželna banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Vir: P1 plus 2017 Slovenski podjetniški sklad