Objavljeni so novi zneski pavšalnih prispevkov, ki veljajo od 1.4.2013. »Popoldanski« s.p.-ji torej od aprila dalje mesečno plačujejo:

prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 32,17 EUR in
prispevek za zdravstveno zavarovanje 4,55 €.

Te nove zneske prispevkov bodo zavezanci prvič plačali v maju 2013 (do 15.5. za mesec april).

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

V skladu s prvo alinejo prvega odstavka 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 je oseba, ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, vendar ni zavarovana po 15. členu ZPIZ-2, pri opravljanju navedene dejavnosti obvezno zavarovana za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Skladno s prvim odstavkom 143. člena ZPIZ-2 se prispevek za navedene zavezance plača v pavšalnih zneskih, ki jih določi zavod. Navedeni zneski so od 1. 4. 2013 dalje določeni s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 25/13), ki določa, da mesečni znesek pavšalnega prispevka od 1. aprila 2013 dalje znaša 32,17 EUR.

Glede na določila 428. člena ZPIZ-2 se do določitve novega zneska pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ta prispevek plačuje v znesku, ki je določen v II. oziroma VII. točki Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja. Skladno s tem Sklepom mesečni znesek pavšalnega prispevka:

– od 1. aprila 2009 do 31. marca 2010 znaša 29,33 EUR,

– od 1. aprila 2010 do 31. marca 2011 znaša 30,33 EUR,

– od 1. aprila 2011 do 31. marca 2012 znaša 31,51 EUR,

– od 1. aprila 2012 do 31. marca 2013 znaša 32,14 EUR.

Zavezanci plačujejo navedeni prispevek mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec. Ti zavezanci plačajo polovico navedenega zneska prispevka za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 dni ali manj.

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (osebe, ki opravljajo dejavnost, hkrati pa so zaposlene in iz tega naslova obvezno zavarovane), so zavarovane za poškodbo pri delu in poklicno bolezen na podlagi 10. točke 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Tretja alinea 2. točke 49. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da plačujejo prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen zavarovanci iz 10. točke 17. člena tega zakona.

Višina tega prispevka je od 1. januarja 2008 dalje – z uveljavitvijo novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ-K (Uradni list RS, št. 76/08) določena v znesku 0,30 % povprečne bruto plače za oktober (drugi odstavek 57. člena v povezavi s tretjo alineo drugega odstavka 55. člena ZZVZZ) – v tej višini se plačuje mesečno za obdobje celotnega koledarskega leta. Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2008 1.424,08 EUR, kar pomeni, da znesek navedenega prispevka od 1. januarja do 31. decembra 2009 znaša 4,27 EUR mesečno.

Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2009 1.448,13 EUR, kar pomeni, da znesek navedenega prispevka od 1. januarja do 31. decembra 2010 znaša 4,34 EUR mesečno.

Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2010 1.487,86 EUR, kar pomeni, da znesek navedenega prispevka od 1. januarja do 31. decembra 2011 znaša 4,46 EUR mesečno.

Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2011 1.510,44 EUR, kar pomeni, da znesek navedenega prispevka od 1. januarja do 31. decembra 2012 znaša 4,53 EUR mesečno.

Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2012 1.515,95 EUR, kar pomeni, da znesek navedenega prispevka od 1. januarja do 31. decembra 2013 znaša 4,55 EUR mesečno.

Zavezanci navedeni prispevek plačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec – ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.

Vir:DURS