Uradni list RS 10/2008 z dne 30. 1. 2008
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2A)

4. člen
V 111. členu se dodajo drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
    »(2) Poleg olajšave, določene v prvem odstavku tega člena, se rezidentu, katerega skupni dohodek iz naslova dohodka iz zaposlitve, dohodka iz dejavnosti, dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodka iz oddajanja premoženja v najem in prenosa premoženjske pravice ter drugih dohodkov – razen dohodka, ki je oproščen plačila dohodnine oziroma se ne všteva v davčno osnovo – v letu, za katero se odmerja dohodnina, ne presega 6.800 eurov, prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 2.000 eurov letno.

Vir:Durs
Glede na tako dopolnjeni 111. člen ZDoh-2 je določen povišan znesek splošne olajšave za zavezance z nižjimi bruto dohodki, in sicer:

  1. zavezanci s skupnimi letnimi bruto dohodki do 6.800 evrov bodo v letu 2008 deležni splošne olajšave v znesku 4.959,60 eurov (siceršnji znesek splošne olajšave 2.959,60 eurov se jim poveča za 2.000 eurov);
  2. zavezanci s skupnimi letnimi bruto dohodki od 6.801 do 9.000 eurov bodo v letu 2008 deležni splošne olajšave v znesku 3.959,60 eurov (siceršnji znesek splošne olajšave za leto 2008, ki znaša 2.959,60 eurov, povečan za 1.000 eurov).

Zavezancem z bruto dohodki, ki na letni ravni presegajo 9.000 eurov, pa se bo na letni ravni, tako kot do sedaj, priznala le osnovna splošna olajšava, ki za leto 2008 znaša 2.959,60 eurov.

IZJAVA