Zavezanci za poročanje
Podatke o izplačanih plačah morajo AJPES predložiti naslednji poslovni subjekti:
• pravne osebe javnega sektorja,
• gospodarske družbe,
• pravne osebe zasebnega prava,
• društva ter
• samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti (samo Obrazec ZAP-SP/4L ). 

Rok za oddajo
– Obrazec 1- ZAP/M in Obrazec 1A: mesečno, ob izplačilu plač
– Obrazec: Izplačilo regresa za letni dopust. 
– Obrazec ZAP/STRU/L: enkrat letno, najkasneje do konca novembra
– Obrazec ZAP-SP/4L: na štiri leta (zadnja obdelava 2006)

Vir: AJPES vloga in obrazci