1. Obvezno socialno zavarovanje na podlagi opravljanja samostojne pridobitne in poklicne dejavnosti


1.1 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje


Po 15. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, v nadaljevanju: ZPIZ-2) se obvezno zavarujejo osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost (samozaposlene osebe). Obvezno se zavarujejo tudi osebe, ki so v tujini vpisane v ustrezni register za opravljanje samostojne dejavnosti in se zanje v skladu s predpisi EU uporablja zakonodaja Republike Slovenije.


Po prvi alineji prvega odstavka 152. člena in tretji alineji 153. člena ZPIZ-2 so samozaposleni zavarovanci sami zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca, razen v primerih prejemanja nadomestil. V teh primerih je zavezanec za plačilo prispevkov delodajalca izplačevalec nadomestila.


1.2 Obvezno zdravstveno zavarovanje


Po 5. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3 s sprem., v nadaljevanju: ZZVZZ) se obvezno zavarujejo osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic.


Skladno z 51. členom ZZVZZ zavarovanci iz 5. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona plačujejo prispevke od bruto osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji, določeni za zavarovance in po stopnji, določeni za delodajalce. Osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje od obračunskega obdobja za februar 2014 dalje ne more biti nižja od 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.


1.3 Zavarovanje za starševsko varstvo


Zavarovanje za starševsko varstvo samozaposlenih oseb je urejeno v 4. točki 6. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB2 s sprem., v nadaljevanju: ZSDP), po kateri so zavarovanci za starševsko varstvo osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno opravljajo pridobitno ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic.


Skladno z 9. členom ZSDP se prispevki za starševsko varstvo obračunavajo od osnove za plačilo prispevkov, ki je enaka osnovi za plačilo prispevkov, od katere zavarovanci iz 6. člena tega zakona plačujejo prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Skladno z 10. in 11. členom ZSDP so zavarovanci iz 4. točke 6. člena tega zakona sami zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca za starševsko varstvo.


1.4 Zavarovanje za primer brezposelnosti


Po peti alineji 54. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010 s sprem., v nadaljevanju: ZUTD) se za primer brezposelnosti obvezno zavarujejo samozaposlene osebe.


Skladno s 135. členom ZUTD je osnova za plačilo prispevkov za zaposlovanje enaka osnovi za plačilo prispevkov, od katere zavarovanci iz 54. člena tega zakona plačujejo prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Skladno s 136. in 137. členom ZUTD so samozaposlene osebe sami zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca.


1.5 Trajanje obveznega zavarovanja


Obvezno zavarovanje iz naslova samostojnega opravljanja pridobitne ali druge dovoljene dejavnosti nastopi z dnem vpisa v predpisan register oziroma z dnem pričetka opravljanja dejavnosti. Obvezno zavarovanje iz tega naslova preneha z dnem izbrisa podjetnika oziroma zasebnika iz registra, z dnem ko zavarovanec izpolni pogoje za zavarovanje iz drugega pravnega razmerja (iz naslova delovnega razmerja), z začetkom osebnega stečaja, z dnem prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja (če je zavarovanec tujec, ki za delo v RS potrebuje delovno dovoljenje).


1.6 Vlaganje prijav v zavarovanje – določitev šifre podlage in vrste obveznega socialnega zavarovanja


Zavezanec za vložitev prijave v zavarovanje, prijavo sprememb v zavarovanju in za vložitev odjave iz zavarovanja je oseba, ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, sama.


Oseba, ki samostojno opravlja gospodarsko dejavnost – samostojni podjetnik posameznik, je v zavarovanje vključena po šifri podlage za zavarovanje:

 • 005 – če izpolnjuje pogoje za vsa obvezna zavarovanja,
 • 104 – če izpolnjuje pogoje samo za zdravstveno zavarovanje.

Oseba, ki samostojno opravlja drugo dovoljeno dejavnost (odvetniki, notarji, zdravstveni delavci, ustvarjalci na področju kulture ipd.), je v zavarovanje vključena po šifri podlage za zavarovanje:

 • 019 – če izpolnjuje pogoje za vsa obvezna zavarovanja,
 • 104 – če izpolnjuje pogoje samo za zdravstveno zavarovanje.

Oseba, ki samostojno opravlja gospodarsko ali drugo dovoljeno dejavnost, in je po pravnomočnosti odločbe ZPIZ o priznani I. kategoriji invalidnosti še naprej vpisana v predpisan register, je v zavarovanje vključena po šifri podlage za zavarovanje:

 • 101 – pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Vse prijave v obvezna socialna zavarovanja (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti) zavarovanci vložijo pri ZZZS. Podrobnejša navodila v zvezi z obveznim zavarovanjem samozaposlenih oseb so na voljo na spletni strani ZZZS.


1.7 Obvezno zavarovanje za polni delovni čas


Samozaposlene osebe se zavarujejo za polni zavarovalni čas, če ni z zakonom drugače določeno. Samozaposlena oseba se zavaruje za krajši delovni čas:

 • v kombinaciji z delovnim razmerjem, sklenjenim za krajši delovni čas,
 • v kombinaciji s pravico do dela s krajšim delovni časom po predpisih o starševskem varstvu,
 • če uveljavi pravico do delne starostne pokojnine,
 • če se kot upokojenec delno reaktivira (uživalec pokojnine, ki ponovno prične opravljati dejavnost).

2. Prispevki za socialno varnost za samozaposlene osebe


2.1 Stopnje prispevkov

Prispevek zavarovanca

Prispevek delodajalca

Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

15,50 %

8,85 %

Za zdravstveno zavarovanje

6,36 %

6,56 %

Za starševsko varstvo

0,10 %

0,10 %

Za zaposlovanje

0,14 %

0,06 %

Za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

/

0,53 %

SKUPAJ

22,10 %

16,10 %


2.2 Osnova za plačilo prispevkov – zavarovalna osnova (velja od 1. 1. 2014 dalje)


2.2.1 Določitev zneska zavarovalne osnove


Samozaposlene osebe plačujejo prispevke od zavarovalne osnove. Zavarovalna osnova je skladno s 145. členom ZPIZ-2 določena v višini dobička zavarovanca, ugotovljenega v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za socialno varnost ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunanega na mesec. Za samozaposlene se tako ugotovljeni dobiček za določitev zavarovalne osnove zniža za 25 %. Najvišja možna zavarovalna osnova je določena v višini 3,5-kratnika povprečne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.

Prehodno obdobje za znižanje dobička

Skladno s tretjim odstavkom 410. člena ZPIZ-2 je določeno prehodno obdobje za določitev zneska znižanja dobička, in sicer se:

– v letu 2014 dobiček samozaposlenega zniža za 30%,

– v letu 2015 se zniža za 28%,

– od leta 2016 dalje pa za 25%.

Če dobiček samozaposlenega ne preseže 60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS (v nadaljevanju: PPL), je zavarovalna osnova 60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec (v nadaljevanju: PP).

Prehodno obdobje za določitev dobička za določitev najnižje zavarovalne osnove in najnižje zavarovalne osnove

Po določbi drugega in enajstega odstavka 410. člena ZPIZ-2 znaša dobiček za določitev najnižje zavarovalne osnove in najnižja zavarovalna osnova:

– v letu 2013: minimalna plača,

– v letu 2014: minimalna plača,

– v letu 2015: 54 % PP,

– v letu 2016: 56 % PP,

– v letu 2017: 58 % PP,

– v letu 2018: 60 % PP.


Iz navedenega izhaja, da se zavarovalna osnova samozaposlenega od 1. 1. 2014 dalje določa individualno glede na njegov dosežen dobiček (in ni več razvrščanja v zavarovalne razrede). Zavezanec se lahko zavaruje tudi od zavarovalne osnove, ki presega znesek določene zavarovalne osnove, vendar največ od 3,5-kratnika PP.


Podrobnejše pojasnilo o določitvi zavarovalne osnove v letu 2014

Kdaj se zavarovalna osnova določi na novo


Zavarovalna osnova se določi na podlagi podatkov – iz obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti ali iz odločbe o odmeri dohodnine, ali obračuna davčnega odtegljaja, ali obvestila o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti – za preteklo leto z upoštevanjem podatka o znesku obveznih prispevkov za obvezno zavarovanje, plačanih s strani RS, ter glede na podatke o povprečni letni plači zaposlenih v RS, za leto, na katero se nanaša dobiček, na podlagi katerega se določa zavarovalna osnova. Za obračun akontacije dohodnine oziroma obračun dohodnine se pri tem šteje obračun, ki je bil oziroma bi moral biti vložen do roka, določenega z zakonom, ki ureja davčni postopek, pri čemer se zavarovalna osnova na novo določi najpozneje za mesec april.


Po navedenem postopku določena zavarovalna osnova se uporablja do določitve dobička za naslednje obdobje.


Zavarovalna osnova ob vstopu v obvezno zavarovanje


Zavezanec – samozaposlena oseba ob vstopu v zavarovanje plačuje prispevke od zavarovalne osnove v znesku, ki je določen kot minimalna osnova v posameznem obdobju. Izjema velja za zavezanca, ki je bil v obdobju šestih mesecev pred vstopom v zavarovanje zavarovan na enaki zavarovalni podlagi. V tem primeru se prispevki plačujejo od zavarovalne osnove, od katere je zavezanec plačeval prispevke pred izstopom iz zavarovanja.


Oprostitev plačila prispevkov ob prvem vpisu v poslovni register ali drug predpisan register (velja od 1. 7. 2013 dalje)


Skladno s štirinajstim odstavkom 145. člena ZPIZ-2 so samozaposleni oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca po prvem vpisu v poslovni register ali drug register oziroma evidenco:

 • v prvih 12 mesecih v višini 50 % zneska prispevka,
 • v naslednjih 12 mesecih v višini 30 % zneska prispevka.

Podrobnejše pojasnilo v zvezi z oprostitvijo plačila prispevkov ob prvem vpisu.

Znižanje zavarovalne osnove


Če zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza pričakovanemu dobičku v tekočem letu, lahko za naprej plačuje prispevke od zavarovalne osnove, zmanjšane za največ 20 %, vendar najmanj od minimalnega zneska zavarovalne osnove, ki velja v posameznem obdobju. Če v tem primeru zavarovalna osnova, ugotovljena na podlagi dejanskega dobička za to leto, preseže znižano zavarovalno osnovo, od katere so se plačevali prispevki, za več kot 20 %, se v prihodnjem obdobju prispevki plačujejo od zavarovalne osnove, določene na podlagi dejansko ugotovljenega dobička, povečane za 20 %. Znižana zavarovalna osnova velja, dokler se ne določi na novo.


Podrobnejši način določanja zavarovalne osnove


Na podlagi trinajstega odstavka 145. člena ZPIZ-2 minister, pristojen za finance, s soglasjem ministra, pristojnega za delo, določi podrobnejši način določanja zavarovalne osnove po tem členu. Ta predpis mora biti skladno s 423. členom ZPIZ-2 izdan v roku 12 mesecev od uveljavitve ZPIZ-2.

Pravilnik o določanju zavarovalne osnove na podlagi trinajstega odstavka 145. člena ZPIZ-2 je objavljen v Uradnem listu RS, št.89/2013.


2.3 Določitev zavarovalne osnove v letu 2013 – razvrščanje v zavarovalne osnove po starih pravilih (209. člen ZPIZ-1)


Skladno s šestim odstavkom 430. člena ZPIZ-2 se določba 145. člena ZPIZ-2 začne uporabljati 1. 1. 2014, razen določbe štirinajstega odstavka 145. člena ZPIZ-2 (oprostitev plačila prispevkov po prvem vpisu v predpisan register), ki se začne uporabljati 1. 7. 2013.


Po določbi sedmega odstavka 429. člena ZPIZ-2 pa se do 1. 1. 2014 še naprej uporabljajo določbe 209. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (razen sedmega odstavka tega člena).


Iz navedenega izhaja, da se za določitev zavarovalne osnove v letu 2013 na podlagi doseženega dobička v letu 2012 uporabljajo pravila na podlagi starega zakona (ZPIZ-1) in Pravilnika o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove (Uradni list RS, št. 49/06, 38/07), ki so podrobneje navedena v nadaljevanju.


V skladu s prvim odstavkom 209. člena ZPIZ-1 se zavarovalna osnova za samozaposlene in kmete določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, razen razlike v obrestih, skladno z zakonom, ki ureja dohodnino. Uvrstitev v ustrezno zavarovalno osnovo se glede na drugi odstavek istega člena določi na podlagi zadnje odmerne odločbe o davku iz dejavnosti oziroma zadnjega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti oziroma zadnje odločbe o odmeri dohodnine in glede na podatke o povprečni plači oziroma minimalni plači za leto, na katero se nanaša akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti.


V skladu s prvim odstavkom 209. člena ZPIZ-1 se zavarovalna osnova določi:

– če dosežena davčna osnova ne preseže minimalne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini minimalne plače;

– če je davčna osnova med zneskom minimalne letne plače in povprečno letno plačo, najmanj v višini 60% povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova;

– če je davčna osnova med eno in enoinpolkratno povprečno letno plačo, najmanj v višini 90% povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova;

– če je davčna osnova med enoinpolkratno in dvakratno povprečno letno plačo, najmanj v višini 1,2 povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova;

– če je davčna osnova med dvakratno in dvainpolkratno povprečno letno plačo, najmanj v višini 1,5 povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova;

– če je davčna osnova med dvainpolkratno in trikratno povprečno letno plačo, najmanj v višini 1,8 povprečne plače za predzadnji mesec – pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova;

– če je davčna osnova med trikratno in triinpolkratno povprečno letno plačo, najmanj v višini 2,1 povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova;

– če je davčna osnova nad triinpolkratno povprečno letno plačo, najmanj v višini 2,4 povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova.


Po določbi tretjega odstavka 209. člena ZPIZ-1 se prispevki plačujejo od osnov, ki veljajo v tekočem obdobju.


Zneski osnov, ki veljajo v posameznem mesecu, ter zneski obračunanih prispevkov so objavljeni na spletni strani DURS.

 

3. Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za samozaposlene


Postopek obračuna prispevkov za samozaposlene je določen v prvem odstavku 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12, 94/12, v nadaljevanju: ZDavP-2). Ta določa, da obvezne prispevke za socialno varnost izračunavajo zavezanci za prispevke v obračunu prispevkov za socialno varnost. V obračunu prispevkov za socialno varnost mora zavezanec za prispevke za socialno varnost navesti podatke, ki so resnični, popolni in pravilni glede na posamezen zakon o obdavčenju ter ne smejo spraviti v zmoto organa za pobiranje prispevkov za socialno varnost.


Obliko obračuna prispevkov za socialno varnost, ki mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna prispevkov za socialno varnost, predpiše minister, pristojen za finance. Obrazec za obračun prispevkov za socialno varnost za zavezance, ki so obvezno zavarovani kot samozaposlene osebe, je predpisan s Pravilnikom o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 138/06, 126/08, 10/13, 47/13).


Zavezanec mora obračun prispevkov na predpisanem obrazcu davčnemu organu predložiti v elektronski obliki preko storitev elektronskega poslovanja DURS – http://edavki.durs.si.


Prispevki za socialno varnost se izračunajo po stopnjah, ki veljajo na dan nastanka 
davčne obveznosti za plačilo prispevkov za socialno varnost, kot je določen v zakonu o obdavčenju ali v tem zakonu.


3.1 Rok za predložitev obračuna prispevkov za socialno varnost in rok za plačilo


Skladno s prvim odstavkom 353. člena ZDavP-2 zavezanec za prispevke za socialno varnost – samozaposlena oseba predloži obračun prispevkov za socialno varnost in plača prispevke za socialno varnost najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Vir:Durs