Za lažji obračun plač, vam vsak mesec pripravimo osnovne podatke za izračun!

 

Delovni dnevi: 21 dni

Delovnik 40 ur/teden

Praznik dnevi: 2 dni

Dejansko – število ur: 168ur

Praznik – število ur: 16 ur

Skupaj – število ur: 184 ur

V kolikor bi potrebovali kakšno pomoč, smo vam na voljo na tel:02 234 23 20 ali mail:simona@interfin.si

Vir: Topfin.si

OBVESTILA ZA IZPLAČILO PLAČ DELAVCEM, KI SO ZAPOSLENI PRI SAMOSTOJNIHPODJETNIKIH

ZA MESEC MAJ 2013

 

 

Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec  MAREC  2013  1.520,08 €.   Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 2013 dalje je 848,07 € (Ur.l. RS 12/11, 29/13). Povprečna stopnja davkov in prispevkov v letu 2012 je 35,01 % (Ur.l. RS 29/2013). Količnik za preračun neto osnove v bruto osnovo znaša 1,5387.

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2013 (Ur.l. RS št. 102/2012):

če znaša neto davčna osnova
v €

znaša dohodnina
v €

nad

do

668,44

16%

668,44

1.580,02

106,95

+27%

nad 668,44

1.580,02

5.908,93

353,08

+41%

nad 1.580,02

5.908,93

2.127,93

+50%

nad 5.908,93

 

Mesečne davčne olajšave v letu 2013:

Splošna olajšava:

275,22 €

 

Dodatna splošna olajšava:

če znaša mesečna bruto plača v €

znaša dodatna mesečna
olajšava v €

nad

do

905,53

268,10

905,53

1.047,57

    93,00

 

Posebne olajšave:

za prvega vzdrževanega otroka

203,08 €

za dva vzdrževana otroka

423,85 €

za tri vzdrževane otroke

792,06 €

za štiri vzdrževane otroke

1.307,71 €

za pet vzdrževanih otrok

1.970,80 €

za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

735,83 €

za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana

203,08 €

olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje – letno

2.819,09 €

za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta-letno

2.477,03

za rezidenta – čezmejnega delovnega migranta – letno

7.576,62

MINIMALNA IN ZAJAMČENA PLAČA

Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €. Minimalna plača  za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1.1.2013 dalje znaša  783,66 €  (Ul.RS 8/2013).

PREHRANA

Pri obračunu prispevkov za mesec maj 2013 upoštevajte 21 delovnih dni in 2 praznika, skupaj 184 ur. Regres za prehrano zasebnika znaša za davčne namene po Uredbi od 1.8.2008 dalje 6,12 € na dan (Ul. RS 76/08).

ZAVEZANCI, KI OPRAVLJAJO DOPOLNILNO DEJAVNOST

Obveznosti za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno dejavnost, so:

  • članarina obrtno-podjetniški zbornici (obvestilo o višini in načinu plačila prejmete od OZS)
  • prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1.4.2013 dalje v višini 32,17 € (Ur.l. RS 25/2013) na PDP ZPIZ: 01100 8882000003 19  davčna št. plačnika – 44008
  • prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 4,55 € (od 1.1. do 31.12.2013) na PDP ZZZS: 01100 8883000073 19 davčna št.plačnika – 45004

PLAČILO PRISPEVKOV IN DAVKOV OD 1.10.2011 DALJE

Prispevke in davke nakažite na prehodne davčne podračune:

  • PDP – proračun države   SI56  0110-0888 1000030
  • PDP – ZPIZ  SI56   01100-8882000003
  • PDP – ZZZS  SI56  01100-8883000073

z uporabo ustrezne reference,sestavljene iz šifre modela: 19 davčna št.- šifra dajatve (za podrobnosti glej Obrtnikov Svetovalec april 2011, str. 65-68) in spletno stran DURS:

http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_nacin_placevanja_davkov_s_1_10_2011/.

      ZNESKI REGRESA ZA PREHRANO MED DELOM

€ na dan

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Ur.l. RS 99/2012), uporablja se od 1.1.2013 do 31.12.2013

4,90

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (uradni list RS 76/08)

6,12

 

       
                   
SPECIFIKACIJA PRISPEVKOV ZA S.P. ZA MESEC MAJ 2013
PP-povprečna plača  
OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV

Min.stop.

60%

90%

1,2 krat

1,5 krat

1,8 krat

2,1 krat

2,4 krat

 

v 00/100

Min.plača

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

 
PP 3/2013:  1.520,08 €                  
Zavar.osnova (209.čl.ZPIZ) – €

783,66

912,05

1.368,07

1.824,10

2.280,12

2.736,14

3.192,17

3.648,19

 
                   
OBRAČUN PRISPEVKOV                  
KTO 2021 Prisp.za PIZ skupaj – €

190,82

222,09

333,12

444,17

555,21

666,25

777,30

888,33

 

24,35%

190,82

222,09

333,12

444,17

555,21

666,25

777,30

888,33

 
Prisp.za zavar.dobo s povečanjem                  
KTO 2022 pr.za zdrav.zav.skupaj-€

105,40

122,67

184,01

245,34

306,68

368,01

429,35

490,68

 

12,92%

101,25

117,84

176,76

235,67

294,60

353,51

412,43

471,34

 
Poškodbe pri delu in pokl.bol. 0,53%                  

0,53%

4,15

4,83

7,25

9,67

12,08

14,50

16,92

19,34

 
KTO 2020-ostale dajatve skupaj-€

3,13

3,65

5,48

7,28

9,12

10,95

12,77

14,60

 
Prisp.za zaposl. 0,14%+0,06%

1,57

1,83

2,74

3,64

4,56

5,47

6,39

7,30

 

0,20%

                 
Prisp.za star.vars. 0,1%+0,1%

1,56

1,82

2,74

3,64

4,56

5,48

6,38

7,30

 

0,20%

                 
SKUPAJ PRISPEVKI V €

299,35

348,41

522,61

696,79

871,01

1.045,21

1.219,42

1.393,61

 

UREDBA O DAVČNI OBRAVNAVI  POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA

V Uradnem listu 76/2008 z dne 25.7.2008 je objavljena spremenjena Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, ki  velja od 1. avgusta 2008. Spremembe so pri naslednjih členih oz. zneskih:

  Znesek povračil stroškov

do 31.7.2008

Znesek povračil stroškov od 1.8.2008 dalje
Prehrana med delom (2.člen uredbe)

 

Prisotnost na delu deset ur ali več

5,54 €

0,69 €

6,12 €

0,76 €

Prevoz na delo in z dela (3.člen uredbe)

0,15 €

0,18 €

Dnevnice (4.člen uredbe):

– nad 6 do 8 ur

– nad 8 do 12 ur

– nad 12 do 24 ur

5,26 €

7,51 €

15,02 €

7,45 €

10,68 €

21,39 €

Prevoz na službeno potovanje (5.člen uredbe)

0,29 €

0,37 €

Terenski dodatek (7.člen uredbe)

3,13 €

4,49 €

Odpravnina ob upokojitvi (10.člen uredbe)

3.443 €

4.063 €