Pojasnilo DURS, št. 4210-937/2006, 17. 11. 2006

Pojasnilo obravnava vprašanje zavezanca v zvezi s plačilom po podjemni pogodbi s fizično osebo, ki za prevozno podjetje kot naročnika občasno opravi prevoz tovora z naročnikovim vozilom. Zavezanca zanima, kako je z vračilom materialnih stroškov, ki nastajajo v zvezi z opravljenim poslom, kakršni so plačilo cestnine, špediterski stroški, stroški fitopatoloških pregledov, pranja vozila itd.: ali se ti stroški izvajalcu povrnejo v enaki višini, kakor so nastali, ali jih je treba vključiti v plačilo po podjemni pogodbi, tako pa povečati osnovo za izračun dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Odgovarjamo glede povračila materialnih stroškov, ki so nastali v zvezi z opravljenim prevoznim poslom.

Materialni stroški, ki nastanejo v zvezi z opravljenim prevoznim poslom (plačilo cestnine, špediterski posli, stroški fitopatoloških pregledov, pranja vozila v tujini itd.), so strošek podjetja (naročnika) pod pogojem, da jih je kot strošek podjetja mogoče pripoznati iz verodostojnih knjigovodskih listih (ti stroški so bili plačani na podlagi računa, ki se glasi na podjetje (naročnika) prevoza). Navedeni stroški zato niso predmet podjemne pogodbe med naročnikom in izvajalcem prevoza, tako pa se ne vključujejo v plačilo za opravljeno delo fizični osebi, ki je opravila prevoz z vozilom naročnika.

Pojasnilo se smiselno uporablja tudi v drugih primerih povračil materialnih stroškov, ki jih izvajalcu dela ali storitve izplača naročnik na podlagi njunega odvisnega pogodbenega razmerja.

Vir:DURS