Pojasnilo DURS, št. 4210-937/2006, 17. 11. 2006

Podjemna pogodba – vračilo materialnih stroškov. Materialni stroški, ki nastanejo v zvezi z opravljenim poslom prevoza na podlagi podjemne pogodbe (plačila cestnine, špediterski posli, stroški fitopatoloških pregledov, pranja vozila v tujini in tako naprej), so strošek naročnika pod pogojem, da jih je kot strošek naročnika mogoče pripoznati na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin (plačilo teh stroškov je bilo izvedeno na podlagi računa, ki glasi na podjetje oziroma naročnika prevoza).
Navedeni stroški zato niso predmet podjemne pogodbe med naročnikom in izvajalcem prevoza, zato se tudi ne vključujejo v plačilo za opravljeno delo fizični osebi, ki je opravila prevoz z vozilom naročnika.

Pojasnilo se smiselno uporablja tudi v drugih primerih povračil materialnih stroškov, ki jih izvajalcu dela ali storitve izplača naročnik na podlagi njunega odvisnega pogodbenega razmerja.