Pogodbe o zaposlitvi za določen čas posebej ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v posebnem podpoglavju II. dela zakona, v členih od 52 do 56. V odgovoru na zastavljena vprašanja pa je treba upoštevati tudi posebnosti, ki so za tako pogodbeno razmerje določene v 10. in 77. členu, ter prehodno obdobje, ki ga ureja 237. člen novega ZDR.