Maribor, 27.09.2018

Pogodba o zaposlitvi za določen čas je pogosta oblika zaposlovanja.

Pogodba o zaposlitvi za določen čas – kdaj je možna?

Pogodba o zaposlitvi za določen čas se torej lahko sklene v izjemnih primerih, ki jih navaja Zakon o delovnih razmerjih:

 • izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,

 • nadomeščanje začasno odsotnega delavca,

 • začasno povečan obseg dela,

 • zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima enotno dovoljenje kot ga določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, in dovoljenje za sezonsko delo, kot ga določa zakon, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev, razen kadar je enotno dovoljenje izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo,

 • poslovodno osebo ali prokurista,

 • vodilnega delavca (pod določenimi pogoji, ki so opredeljeni v 74. členu Zakona o delovnih razmerjih),

 • opravljanje sezonskega dela,

 • delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja,

 • zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu,

 • opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom,

 • pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano,

 • delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev,

 • predajo dela,

 • voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,

 • druge primere, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.

Zakon še določa, da se s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti lahko določi, da manjši delodajalec lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen čas ne glede na gornje omejitve. Sicer pa se tako pogodbo sklene za omejen čas, ki je potreben, da se delo v navedenih primerih opravi.

Pogodba o zaposlitvi za določen čas – več pogodb zapored?

Delodajalec lahko sklene več zaporednih pogodb o zaposlitvi z istim delavcem in za isto delo, vendar pa neprekinjen čas trajanja takšne zaposlitve ne sme biti daljši od dveh let. Zakon izrecno določa, da trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o zaposlitvi.

Izjeme so možne samo v zakonsko določenih primerih in v primerih, ko:

 • delavec nadomešča začasno odsotnega delavca,

 • gre za zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva (pod pogoji, ki jih določa zakonodaja)

 • je delavec poslovodna oseba,

 • gre za vodilnega delavca (pod pogoji 74. člena Zakona),

 • gre za delavce, ki so voljeni in imenovani funkcionarji ali drugi delavci, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah.

Ali se lahko pogodba sklene za obdobje daljše od dveh let?

Pogodba o zaposlitvi za določen čas se lahko sklene za obdobje, daljše od dveh let, če gre za pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano in projekt traja več kot dve leti, pogodba o zaposlitvi pa se sklene za ves čas trajanja projekta. Kaj se šteje za projektno delo, se določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Kaj se zgodi, če ostane delavec na delu po poteku pogodbe?

Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Ko delavca doleti iztek pogodbe za določen čas, njegovemu delodajalcu ni nujno potrebno izdati nobenega uradnega dokumenta. Zaželeno pa je, da delodajalec in delavec skleneta sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij ob prenehanju delovnega razmerja.

Vir: Data d.o.o.

Za pomoč smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21