V torek, 26. junija 2007, je začel delovati portal javnih naročil ministrstva za finance, kamor naročniki neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne dokumentacije v skladu z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. S portalom upravlja javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o., ki v celoti zagotavlja tudi tehnično podporo za njegovo delovanje.

Vzpostavitev portala javnih naročil urejata določbi 113. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list št. 128/06; v nadaljnjem besedilu ZJN-2) in 108. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list št. 128/06; v nadaljnjem besedilu ZJNVETPS).

V skladu z določbo drugega odstavka 57. člena ZJN-2 in določbo drugega odstavka 57. člena ZJNVETPS so naročniki dolžni vse vrste objav v zvezi z javnimi naročili poslati v objavo portalu javnih naročil, upoštevaje njihovo vrednost pa predhodno tudi Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. Naročniki so torej dolžni pošiljati izpolnjene obrazce v zvezi z javnimi naročili Uradnemu listu RS d.o.o. po elektronski poti.

Vzpostavitev portala je bila zakonska obveza. Njegov namen in prednosti pa so predvsem:

  • zmanjšanje administrativnih ovir in posodobitev načina poslovanja pri javnem naročanju,
  • zagotoviti na enem mestu objavo in dostopnost informacij v zvezi z javnim naročanjem,
  • zmanjšanje stroškov za naročnike, ki so bili vezani na objave,
  • možnost skrajšanja rokov za oddajo ponudb.

Portal je elektronski medij za objave v zvezi z javnim naročanjem in predstavlja enega od segmentov e-uprave. Tako kot je zamišljen in vzpostavljen zagotavlja sprotno objavljanje vseh obvestil, ki jih določata zakona.