Posebnosti pri vračilu plačanega DDV

Zakon davčnim zavezancem omogoča uveljavljanje vračila plačanega davka na dodano vrednost. Poglejmo, kakšen je postopek za pravne in kakšen za fizične osebe.

Davčni zavezanci, domače in tuje pravne ter fizične osebe imajo pravico do uveljavljanja vračila davka na dodano vrednost (DDV), ki so ga plačali pri nakupu blaga in storitev. Pri tem je pomembno poznati postopke in roke uveljavljanja vračila DDV v domačem in tujem prostoru.  


Uveljavljanje vračila je odvisno od tega ali gre za poslovanje:

· slovenskega davčnega zavezanca z rezidentom ene izmed članic Evropske skupnosti (v nadaljevanju EU),
· slovenskega davčnega zavezanca z rezidentom države zunaj EU,
· v okviru potniškega prometa, kamor uvrščamo nakupe in prodaje tako slovenskih fizičnih oseb kot tudi tujih fizičnih oseb pri nas.

Vračilo DDV v prometu pravnih oseb 

 

Vračilo DDV znotraj evropskega prostora določa 73. člen Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki omogoča vračilo preveč plačanega DDV, če znesek odbitkov presega znesek dolgovanega DDV. Presežek DDV davčni urad na zahtevo davčnega zavezanca vrne v 60 dneh po predložitvi obračuna DDV, oziroma v 30 dneh, če gre za pretežnega izvoznika blaga znotraj EU, ki v zaporednih obračunih DDV izkazuje presežek DDV. To pomeni, da davčni zavezanec, ki ugotovi presežek plačanega DDV, na obrazcu mesečnega obračuna DDV-O označi, da želi vrnitev presežka plačanega DDV, ki mu ga mora davčni organ v 30 oziroma 60 dnevnem roku vrniti.

 

Davčni zavezanec je upravičen tudi do prejema zamudnih obresti, če pride do zamude pri plačilu presežka DDV.  Davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža svoje dejavnosti, niti stalne poslovne enote, iz katere se opravljajo poslovne transakcije, niti stalnega ali običajnega prebivališča, ima pravico do vračila DDV, zaračunanega za blago ali storitve, ki so mu jih dobavili drugi davčni zavezanci na ozemlju Slovenije, ali zaračunanega ob uvozu blaga v Slovenijo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
· pri pristojnem davčnem uradu vloži zahtevek za vračilo DDV na predpisanem obrazcu najpozneje v šestih mesecih po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV obračunan;
· zahtevku predloži izvirnike računov oziroma uvoznih dokumentov;
· predloži potrdilo (ki ne sme biti starejše od enega leta) pristojnega organa države, kjer ima sedež, da je zavezanec za DDV v tej državi;

· s pisno izjavo potrdi, da v obdobju, za katero prosi za vračilo DDV, ni opravil dobave blaga oziroma storitev, ki bi se štela za dobavo, opravljeno v Sloveniji,
· se zaveže, da bo povrnil katerikoli neupravičeno pridobljen (vrnjen) znesek DDV. 


Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, lahko predloži zahtevek za vračilo:

· za obdobje, ki ni krajše od šestih mesecev oziroma ni daljše od enega koledarskega leta, vendar zahtevani znesek za vračilo ne sme biti nižji od 200 evrov;
· za obdobje, krajše od šestih mesecev, če to obdobje pomeni preostanek koledarskega leta.  


Ta zahtevek se lahko nanaša tudi na račune ali uvozne dokumente, ki niso bili sestavni del prejšnjih zahtevkov in ki zadevajo transakcije, zaključene v tekočem koledarskem letu, vendar zahtevani znesek za vračilo ne sme biti nižji od 25 evrov.  

Zahtevek davčni zavezanec predloži na obrazcu Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji, ki ga najde na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije in je priloga omenjenega Pravilnika. V skladu z 5. členom ZDDV-1 je davčni zavezanec vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti. Davčni zavezanec, ki ima sedež v drugi državi in opravi obdavčljivo dobavo blaga ali storitev na ozemlju Slovenije, velja torej za davčnega zavezanca, ki mora v skladu z 131. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju Pravilnik) začeti obračunavati DDV in izpolnjevati druge obveznosti iz naslova DDV najpozneje z dnem, ko začne opravljati obdavčljivo dejavnost.  

 

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV mora davčni zavezanec predložiti najpozneje 15 dni pred prvo izvedbo obdavčljive dobave v Sloveniji in v zahtevku navesti podatke, ki so predpisani z obrazcem DDV-P3. Obrazcu mora priložiti potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež, da je dolžan obračunavati DDV v tej državi, izpis iz sodnega ali drugega registra, ki dokazuje, da opravlja dejavnost v državi, kjer ima sedež, ter pogodbo ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da namerava opravljati dejavnost v Sloveniji.  

 

DDV se davčnim zavezancem s sedežem na ozemlju EU, ki v drugi državi članici kupujejo blago in storitve ali uvažajo blago, obdavčeno z DDV, vrne v skladu s podrobnimi izvedbenimi pravili iz direktive 79/1072/EGS in 86/560/EGS. Države članice lahko opravijo vračilo pod pogojem, da tretje države odobravajo podobne ugodnosti glede prometnih davkov. Torej je vračilo DDV odvisno od predpisov, veljavnih v teh državah, in od obstoja vzajemnosti pri vračilih DDV. 


Seznam vzpostavljenih vzajemnosti pri vračilih DDV v zvezi s poslovanjem Republike Slovenije z drugimi državami razkriva, da:
· je pri poslovanju z Republiko Hrvaško vzajemnost vzpostavljena le pri vračilih davka na dodano vrednost, plačanega pri nabavah blaga in storitev za najem razstavnega prostora, preskrbo razstavnega prostora z električno energijo, vodo, plinom, gretjem, hlajenjem, telefonskimi in telekomunikacijskimi priključki, urejanje in popravilo razstavnega prostora in stroške parkiranja.
· je pri poslovanju z Republiko Turčijo vzajemnost vzpostavljena pri prevozih in nabavi blaga in storitev, ki se nanašajo na sodelovanje na sejmih in razstavah.
· ni dogovora o vzajemnosti pri povračilih DDV pri poslovanju Slovenije z Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro,

· za vse druge države Evropske unije velja vzajemnost vračila DDV v celoti. 


Vračilo DDV fizičnim osebam  

Pravico do vračila plačanega DDV ima tudi kupec v okviru potniškega prometa, če so za to izpolnjeni pogoji:
· vrednost kupljenega blaga z vključenim DDV je navedena na enem računu, izdanem istemu kupcu pri istem prodajalcu, in je višja od 50 evrov;
· prodajalec je za prodano blago izpolnil in izdal obrazec DDV-VP ali drug dokument, katerega vsebina ustreza obrazcu DDV-VP, kateremu je predložen izvirnik računa;
· kupec je iznesel blago iz EU pred pretekom tretjega meseca, ki sledi mesecu nakupa, pri čemer se kot iznos blaga šteje tudi pošiljanje blaga po pošti ali na drug primeren način pod pogojem, da kupljeno blago zapusti carinsko območje EU;
· kupljeno blago je dano na vpogled mejnemu carinskemu organu, ki po pregledu overi izvirnik obrazca DDV-VP in izvirnike priloženih računov s podpisom in žigom ter vpiše datum iznosa blaga iz EU. Pri tem vrne kupcu izvirnike računov in obrazec DDV-VP, en izvod obrazca pa zadrži za potrebe naknadnega nadzora iznosa blaga iz EU. 

 

Pri tem se razume, da je kupec potnik, ki v EU nima niti stalnega niti začasnega prebivališča in iznese blago, kupljeno v Sloveniji, vključno z nadomestnimi deli, ki so zaradi popravila ali servisiranja vgrajeni v motorna vozila, plovila ali zrakoplove, registrirana zunaj davčnega območja EU. Pravica do vračila DDV po tem členu ne velja za mineralna olja, alkohol in alkoholne pijače in za tobačne izdelke. 


Prodajalec izda obrazec DDV-VP le na zahtevo kupca. Obrazec DDV-VP se izpolni v treh izvodih, od katerih prejme kupec izvirnik in eno kopijo, drugo kopijo pa prodajalec hrani v svoji dokumentaciji. Prodajalec v obrazcu DDV-VP izkaže celoten plačani znesek, znesek plačila brez DDV, stopnjo DDV, znesek DDV in skupni znesek DDV, ki se vrača kupcu, ter vpiše evidenčno številko tega obrazca iz evidence izdanih obrazcev DDV-VP.  


Prodajalec mora voditi posebno evidenco o izdanih obrazcih DDV-VP ter o vračilu DDV na obrazcu DDV-VE, ki ga mora predložiti davčnemu organu po preteku meseca, v katerem je prodajalec ali druga oseba vrnila DDV kupcu.  


Kupcu se plačani DDV vrne, če v šestih mesecih od dneva izdaje obrazca DDV-VP dostavi od carinskega organa overjeni izvirnik obrazca DDV-VP prodajalcu skupaj z overjenimi izvirniki računov, kar je osnova za vračilo DDV. Zahtevek za vračilo DDV lahko kupec predloži osebno, po drugi pravni ali fizični osebi ali po pošti, skupaj s številko računa, na katerega naj se mu vrne plačani DDV. Če kupec izpolnjuje pogoje za vračilo DDV, se mu znesek izplača v gotovini ali pa se v 15 dneh od dneva prejema zahtevka znesek vplača na račun, ki ga je navedel kupec v zahtevku.  

 

Nakupi na Hrvaškem 

 

Vračilo DDV lahko zahteva tudi slovenski državljan, ki v tretji državi priskrbi blago, ki je del njegove osebne prtljage in se nanaša na izvajanje potniškega prometa. Za primer navajamo uveljavljanje vračila DDV slovenskega državljana pri nakupu blaga v Republiki Hrvaški. 


Slovenski državljan lahko uveljavlja vračilo DDV pri nakupu blaga na hrvaškem ozemlju, če je znesek na računu višji od 500 kun in če uveljavlja povračilo DDV v času šestih mesecev od dneva izdaje računa, pri čemer vračila DDV ne more uveljavljati za nakup naftnih derivatov. Tudi tu mora kupec zahtevati od prodajalca izpolnitev obrazca PDV-P, ki ga ta izda v dveh izvodih; kupec pridobi en izvod in ga da v potrditev carinski upravi pri prehodu meje. Kupec prejme vračilo DDV s predložitvijo carinsko potrjenega obrazca PDV-P prodajalcu, ki je izdal račun, na osnovi katerega je nastala pravica za vračilo DDV. Vračilo DDV izvede prodajalec takoj v gotovini ob predložitvi izvirnika obrazca s strani kupca, ki ob prejemu vračila tudi podpiše prejemek. Carinsko potrjeni izvirnik obrazca PDV-P lahko kupec predloži prodajalcu tudi po pošti, pri čemer mora navesti račun, kamor mu bo prodajalec najpozneje v 15 dneh nakazal vračilo DDV.  

Vir:Podjetnik