PO ZIPRS1314-A  

22 % in 9,5 %   OD 01.07.2013 NAPREJ

Pojasnilo DURS, št. 4230-360780/2013-2 01-620-05, 5. 6. 2013

Ob upoštevanju navedenega je glede obveznosti obračuna DDV v zvezi s transakcijami, ki so predmet DDV, torej potrebno upoštevati naslednje:


I. Dobave, v celoti opravljene do vključno 30. 6. 2013


Za dobave blaga in storitev, ki so v celoti opravljene do vključno 30. 6. 2013 se uporabi stopnja DDV, ki je veljala pred spremembo stopenj (stara stopnja), pri tem datum izdaje računa ni pomemben.


Tabela 1: Primeri uporabe stopnje DDV za dobave blaga ali storitev, v celoti opravljene do vključno 30. 6. 2013

Opravljena dobava Datum izdaje računa za opravljeno dobavo Uporaba stopnje DDV na računu
v celoti do vključno 30. 6. 2013 20. 7. 2013 20 % oziroma 8,5 %
v celoti do vključno 30. 6. 2013 21. 7. 2013 20 % oziroma 8,5 %

 

II. Delne dobave blaga ali storitev, katerih del je opravljen pred 1. 7. 2013, preostali del pa po tem datumu


V primerih, ko je del dobave blaga ali storitev dejansko opravljen pred uvedbo novih stopenj DDV, del pa po njihovi uvedbi, davčni zavezanec obračuna DDV za celotno dobavo po novih stopnjah. Ne glede na prejšnji stavek pa davčni zavezanec lahko na dan 30. 6. 2013 od delnih dobav blaga ali storitev, opravljenih pred 1. 7. 2013, obračuna DDV po stopnjah, ki so veljale pred 1. 7. 2013, če je račun za že opravljene dobave izdan najkasneje do 20. 7. 2013.


Izdaja računa iz prejšnjega stavka pa ni pomembna pri tistih dobavah blaga ali storitev, od katerih so v skladu s 76. in 76.a členom ZDDV-1 DDV dolžni plačati prejemniki blaga ali storitev (pridobitve blaga znotraj Unije, prejem blaga ali storitev, od katerih so DDV dolžni plačati prejemniki blaga ali storitev kot plačniki DDV ter uvoz blaga). V teh primerih računa ne izda davčni zavezanec, ki je določen kot oseba, ki mora plačati DDV in tudi na samo izdajo računa ne more vplivati. Pomembno je, da davčni zavezanec prejme vse potrebne informacije, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, kdaj je obveznost obračuna DDV nastala ter davčno osnovo, od katere je potrebno obračunati DDV. Stopnja, po kateri se obdavči taka dobava blaga ali storitev, je tako odvisna od tega, kdaj nastane obveznost obračuna DDV v skladu z določbami 33. do 35. člena ZDDV-1.


Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, katera stopnja DDV se uporabi glede na opravljeno dobavo in datum izdaje računa za opravljeno dobavo.


Tabela 2: Primeri uporabe stopnje DDV za delne dobave blaga ali storitev

 

Opravljena dobava

Datum izdaje računa za opravljeno dobavo

Uporaba stopnje DDV na računu

delno:

– prvi del do vključno 30. 6. 2013

– drugi del 5. 7. 2013

20. 7. 2013

– za prvi del 20 % oziroma 8,5 %

– za drugi del 22 % oziroma 9,5 %

delno:

– prvi del do vključno 30. 6. 2013

– drugi del 5. 7. 2013

21. 7. 2013

22 % oziroma 9,5 %

 

III. Pridobitev blaga znotraj Unije


Pri pridobitvah blaga znotraj Unije obveznost obračuna DDV nastane na dan izdaje računa. Če račun ni izdan, nastane obveznost obračuna DDV najkasneje 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek.


Več o nastanku obveznosti obračuna DDV od pridobitev blaga znotraj Unije je navedeno v pojasnilu objavljenem na spletni strani DURS.

 

Tabela 3: Primeri uporabe stopnje DDV pri pridobitvah blaga znotraj Unije

 

Pridobitev blaga

Izdaja računa

Obveznost obračuna DDV od pridobitve

Mesec prejema računa

Uporaba stopnje DDV za obračun DDV od pridobitve

30. 6. 2013

ni izdan

15. 7. 2013

ni prejet

22 % oziroma 9,5 %

30. 6. 2013

30. 6. 2013

30. 6. 2013

junij, julij

20 % oziroma 8,5 %

30. 6. 2013

1. 7. 2013

1. 7. 2013

julij

22 % oziroma 9,5 %

30. 6. 2013

21. 7. 2013

15. 7. 2013

julij

22 % oziroma 9,5 %

30. 6. 2013

28. 6. 2013

15. 7. 2013

junij

22 % oziroma 9,5 %

 

IV. Prejeta predplačila za dobave


Davčni zavezanec, ki pred 1. 7. 2013 prejme celotno plačilo za dobavo blaga ali storitev, ki bo v celoti opravljena po tem datumu, obračuna DDV po stopnjah, ki veljata pred 1. 7. 2013.


Davčni zavezanec, ki pred 1. 7. 2013 prejme delno plačilo za dobavo blaga ali storitev, ki bo v celoti opravljena po tem datumu, od zneska prejetega predplačila obračuna DDV po stopnjah, ki veljata pred 1. 7. 2013, od preostalega zneska za plačilo pa po stopnjah, ki veljata od 1. 7. 2013 dalje.


Enako velja tudi za obračun DDV od izvršenih predplačil, za katera je dolžan DDV obračunati prejemnik na podlagi petega odstavka 33. člena (v primerih izvršenih predplačil za bodoče čezmejne storitve, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji) in 33.a člena ZDDV-1 (v primerih dobave blaga in storitev iz 76. člena ZDDV-1).


Od izvršenih predplačil za pridobitev blaga znotraj Unije obveznost za obračun DDV ne nastane.

 

V. Popravek davčne osnove po drugem odstavku 39. člena ZDDV-1


Davčni zavezanec, ki popravi davčno osnovo, uporabi davčno stopnjo, ki je izkazana na računih oziroma drugih dokumentih, ki služijo kot račun, na katere se popravek nanaša (staro stopnjo), ne glede na to, kdaj so oziroma bodo listine za popravek davčne osnove izdane.

 

VI. Primeri


Tabela 4: Primeri uporabe stopnje DDV pri vnaprej plačani naročnini in najemnini, pri opravljenih klicih v obdobju in pri poračunu porabe energije za obdobje

  

Predmet

Datum izdaje računa

Obveznost za obračun DDV

Uporaba stopnje DDV na računu

Vnaprej plačana naročnina in najemnina npr. za mesec julij do vključno 30. 6. 2013

12. 6. 2013*

dan prejema plačila

20 % oziroma 8,5 %

Opravljeni klici za obdobje od 5.6. do 5. 7. 2013

15. 7. 2013*

v trenutku, ko poteče obdobje, na katerega se račun nanaša

22 %

Poračun porabe (npr. električne energije) za obdobje od 1.1.13 do 31.12.13, na podlagi popisa števca na dan 31.12.2013

15. 1. 2014*

v trenutku, ko poteče obdobje, na katerega se račun nanaša

22 % oziroma 9,5 % (popis števca na dan 30. 6. 2013 ni opravljen)

*V teh primerih datum izdaje računa ni pomemben.

Vir:Durs