Objavljeni podatki so rezultat statističnega raziskovanja Mesečno poročilo o plačah pri pravnih osebah (Obrazec 1 – ZAP/M). Podatke zanj zbira Agencija za javnopravne evidence in storitve in jih pošilja na Statistični urad Republike Slovenije, ta pa jih statistično obdela. V raziskovanje Obrazec 1 – ZAP/M so vključene zaposlene osebe s pogodbami o zaposlitvi pri pravnih osebah. V raziskovanje niso zajeti samostojni podjetniki posamezniki in pri njih zaposlene osebe, osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, in kmetje.

Rezultati niso primerljivi s prejšnjim raziskovanjem  Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah v podjetjih, družbah in organizacijah (ZAP/M). Razlike so nastale zaradi spremembe metodologije, drugačnega načina zajetja podatkov in drugačnega statističnega urejanja podatkov. Serija podatkov vključuje tudi po novi metodologiji preračunane podatke za leto 2004, ki se uporabljajo izključno za izračun indeskov plač po novi metodologiji.

Statistični urad RS nova metodologija