1. POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM

1.1 Prehrana med delom (2. člen Uredbe)

1.2 Prevoz na delo in z dela (3. člen Uredbe)

1.3 Terenski dodatek (7. člen Uredbe)

1.4 Nadomestilo za ločeno življenje (8. člen Uredbe)

1.5 Povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem

      1.5.1 Dnevnice (4. člen Uredbe)

      1.5.2 Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju (5. člen Uredbe)

      1.5.3 Povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju (6. člen Uredbe)

2. DRUGI DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA

2.1 Jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi in solidarnostna pomoč (9., 10. in 11. člena Uredbe)

2.2 Plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo (12. člen Uredbe)

2.3 Premije prostovoljnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (2. točka prvega odstavka 44. člena ZDoh-2)

2.4 Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, sredstev (6. in 10. točka prvega odstavka 44. člena ZDoh-2)

2.5 Vrednost uniform in osebnih zaščitnih delovnih sredstev (5. točka prvega odstavka 44. člena ZDoh-2)

2.6 Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi (9. točka prvega odstavka 44. člena ZDoh-2)

Vir: Durs