Pojasnilo DURS, št. 4210-395/2007, 9. 10. 2007

 

Pojasnilo obravnava vprašanje zavezanca, ki pri opravljanju svoje dejavnosti na področju izobraževalne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti sklepa z zaposlenimi in z zunanjimi sodelavci na podlagi pravnih določil pogodbe o delu (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe). Zavezanec prosi za pojasnilo, ali se v te pogodbe lahko vnesejo tudi povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, stroški prevoza na delo in z dela, povračila stroškov službenih potovanj). V zvezi s tem odgovarjamo:

 

Pravice do pokritja stroškov v zvezi z opravljanjem dela so v obligacijskih razmerjih dogovorjene med pogodbenimi strankami – za razliko od pravic do povračil tovrstnih stroškov iz delovnega razmerja, kjer so le-te opredeljene kot pravica že po predpisih o delovnih razmerjih. Če iz določil avtorske ali podjemne pogodbe izhaja, da naročnik izvajalcu povrne tudi stroške v zvezi z delom, se tako izplačana povračila stroškov davčno obravnavajo, kakor pojasnjujemo v nadaljevanju. Poleg davčne obravnave teh povračil stroškov navajamo tudi pravne podlage za obdavčitev dohodka za izvedbo avtorskega dela in dela po podjemni pogodbi, pri čemer predpostavljamo, da gre za odvisno razmerje med naročnikom in izvajalcem dela.

 

1. Obdavčitev dohodka za izvedbo avtorskega dela

  • Izvajalec je oseba, zaposlena pri zavezancu

Dohodek za opravljeno izvedbo avtorskega dela se šteje za dohodek iz delovnega razmerja po 3. točki drugega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06).

 

Izplačana povračila stroškov v zvezi z delom se ne vštevajo v davčno osnovo prejemnika pod pogoji in do višin, ki jih na podlagi 3. in 4. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 določi vlada*.

  • Izvajalec je zunanji sodelavec zavezanca

Dohodek za opravljeno avtorsko delo se šteje za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po drugem odstavku 38. člena ZDoh-2.

 

Tudi izplačana povračila stroškov v zvezi z avtorskim delom se štejejo za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Pri izračunu akontacije od celotnega izplačila po avtorski pogodbi (plačilo za avtorsko delo + povračilo stroškov v zvezi s tem delom) izplačevalec upošteva 10 odstotkov normiranih stroškov. Po določbi četrtega odstavka 41. člena ZDoh-2 lahko prejemnik dohodka poleg normiranih uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela (s predložitvijo dokazil o nastanku teh stroškov). Prejemnik dohodka, ki je rezident RS, to stori v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine, prejemnik dohodka, nerezident RS, pa v sedmih dneh po izplačilu dohodka pri davčnem organu (kakor je določeno v 289. členu Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2, Uradni list RS, št. 117/06).

 

2. Obdavčitev dohodka za opravljeno delo po podjemni pogodbi

 

ZDoh-2 ne vsebuje posebnih določil za obdavčitev dohodkov za opravljeno delo po podjemni pogodbi, če je le-ta sklenjena med izvajalcem in naročnikom, ki sta hkrati tudi zaposlena oseba in njen delodajalec (na podlagi predpisov, ki urejajo delovna razmerja). Zato se dohodek na podlagi sklenjene podjemne pogodbe (ki je sklenjena po obligacijskih pravilih in ni v nasprotju z delovnopravnimi predpisi) v tem primeru, tako kakor tudi v primeru, če gre za izvajalca, ki je zunanji sodelavec zavezanca, šteje za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po 38. členu ZDoh-2. V davčno osnovo tega dohodka se vštevajo tudi izplačana povračila stroškov v zvezi z delom, akontacija dohodnine pa se izračuna, odtegne in plača ob upoštevanju 10 odstotkov normiranih stroškov. Prejemnik dohodka lahko poleg normiranih stroškov uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitve (na enak način, kakor je pojasnjeno že zgoraj).