S tem pravilnikom se določajo obrazci za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, metodologija za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologija za izpolnjevanje prilog in način predložitve obrazca davčnemu organu.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2006 (Uradni list RS, št. 10/07).

Uradni list RS 68/2007 z dne 30. 7. 2007 Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti 

Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (MF-DURS obr. DOHDEJ št. 18)
Metodologija za izpolnjevanje obrazca (MF-DURS obr. DOHDEJ št. 18)
Podatki iz bilance stanja (MF-DURS obr. DOHDEJ št. 18)
Podatki iz izkaza poslovnega izida (MF-DURS obr. DOHDEJ št. 18)
Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (MF-DURS obr. DOHDEJ št. 18)
Podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube (MF-DURS obr. DOHDEJ št. 18)
Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje (po tretjem in šestem odstavku 47. člena ZDoh-1 v skladu z drugim odstavkom 147. člena ZDoh-2) (MF-DURS obr. DOHDEJ št. 18)
Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (prvi stavek prvega odstavka 61. člena ZDoh-2) (MF-DURS obr. DOHDEJ št. 18)
Podatki v zvezi z regijsko olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (tretji stavek prvega odstavka 61. člena ZDoh-2) (MF-DURS obr. DOHDEJ št. 18)
Podatki pod zap. št. 15.6, 15.7, 15.8 in 15.10 davčnega obračuna (MF-DURS obr. DOHDEJ št. 18)
Podatki v zvezi z olajšavo za donacije (66. člen ZDoh-2) (MF-DURS obr. DOHDEJ št. 18)
Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka (MF-DURS obr. DOHDEJ št. 18)
Podatki v zvezi s povečanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka (139. člen ZDoh-2) (MF-DURS obr. DOHDEJ št. 18)
Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine (MF-DURS obr. DOHDEJ št. 18)
Podatki o davčni obravnavi po četrtem odstavku 51. člena ZDoh-2 (MF-DURS obr. DOHDEJ št. 18)
Navodilo za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti v elektronski obliki (MF-DURS obr. DOHDEJ št. 18)