PRAVILNIK O POPISU

1. člen

(splošno)

Da bi se zagotovili realni podatki v poslovnih poročilih, se sredstva in obveznosti do njihovih vi­rov popisujejo, stanja v poslovnih knjigah (knjigovodski podatki) pa se usklajujejo s stanji, ugo­tovlje­nimi s popisom.

Popisujejo se

  sredstva, tudi tista, ki so zunaj podjetja,

  obveznosti do virov sredstev in

  sredstva, ki so pri podjetju le začasno (last drugih oseb).