Maribor, 05.12.2018

Pravilnik o računovodstvu je splošni akt podjetja, s katerim pravne osebe podrobneje uredijo način sestavljanja knjigovodskih listin, vrst, vsebino in obliko knjigovodskih listin, odgovornost za sestavo, gibanje in kontrolo knjigovodskih listin ter njihovo hranjenje. Prav tako s Pravilnikom o računovodstvu pravne osebe uredijo naloge in organizacijo računovodstva. Z njim uredijo tudi pravice in odgovornosti pooblaščenih oseb za razpolaganje z materialnimi in finančnimi sredstvi. Te morajo biti v skladu z Zakonom o računovodstvu, Zakonom o finančnem poslovanju podjetij, Zakonom o gospodarskih družbah in Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Predvsem slednji družbam nalagajo, da svojo izbiro zapišejo v notranjem predpisu oziroma aktu, ki ga imenujemo Pravilnik o računovodstvu. Vendar pa mora vsaka družba, glede na statusno obliko družbe, obvezno upoštevati tudi posamezne zakone, ki opredeljujejo status določene družbe (Zakon o društvih, Zakon o zavodih, Zakon o zadrugah, Obrtni zakon, …).

Podjetje v Pravilniku o računovodstvu opredeli vsebino vsake vrste knjigovodskih listin. Te naj vsebujejo:

  • podatke o podjetju, pri katerem nastajajo poslovni dogodki, in o odgovornih osebah,

  • podatke o poslovnem dogodku,

  • v denarju izražen obseg sprememb poslovnega dogodka,

  • podatke o kraju in datumu izdaje knjigovodskih listin (pri notranjih knjigovodskih listinah podatki o kraju niso nujni) ter

  • opredelitev oseb, pooblaščenih za zagotavljanje resničnosti in verodostojnosti knjigovodskih listin.

Kaj opredeljuje pravilnik o računovodstvu?

Pravilnik o računovodstvu podjetja opredeljuje način kontroliranja knjigovodskih listin in osebe, ki pri tem sodelujejo. Opredeljuje pa tudi način kasnejšega knjiženja nastalih poslovnih dogodkov. V Pravilniku o računovodstvu mora biti opredeljen tudi način hrambe knjigovodskih listin (v papirni obliki ali v obliki elektronskih zapisov). Podjetje v Pravilniku o računovodstvu opredeli načine in oblike arhiviranja knjigovodskih listin med obračunskim obdobjem in po njem. Določi tudi primeren prostor in odgovorne osebe. S skrbnostjo dobrega gospodarja jih hrani v zakonsko določenih rokih in rokih, določenih v svojem splošnem aktu.

Pravilnik o računovodstvu mora biti izdelan tako, da olajša delo računovodski stroki. Z njim družba na enostaven način predstavi način vodenja poslovnih knjig. Ker je za pripravo pravilnika o računovodstvu potrebno poznavanje različnih zakonov in predpisov s področja statusnega prava, računovodstva in obračunskega sistema, knjigovodstva in finančnega poslovanja, javnih financ, plačilnega prometa ter nadziranja in revidiranja, je zato pomembno, da pravilnik sestavi oseba, ki zelo dobro in najširše pozna računovodstvo.

Globe za prekršek

Zakon o računovodstvu določa globe za prekršek, in sicer od 417,29 EUR do 25.037,59 EUR, v kolikor pravna oseba:

  • ne uredi v pravilniku načina sestavljanja knjigovodskih listin, vrste knjigovodskih listin, odgovornosti za sestavo, gibanje in kontrolo knjigovodskih listin ter njihovega hranjenja;

  • ne uredi nalog in organizacije računovodstva in odgovornosti pooblaščenih oseb v pravilniku.

Prav tako je lahko zaradi prekrška iz prejšnjega odstavka z denarno kaznijo od 41,73 EUR do 2.086,47 EUR kaznovana odgovorna oseba pravne osebe.

Ne glede na to, ali ima družba organizirano lastno računovodstvo ali na podlagi pogodbe z zunanjim izvajalcem (npr. računovodki servis), potrebuje Pravilnik o računovodstvu. Kako obsežen bo pravilnik je odvisno od podjetja. Predvsem je pomembno, da podjetje v svojem Pravilniku o računovodstvu opredeli, katere notranje in zunanje knjigovodske listine bo vodilo. Opredeliti mora tudi kakšni bosta njihovi vsebina in oblika, sicer pa sama vsebina in obseg notranjega računovodstva nista strogo določena.

Vir: Data.si

Za pomoč smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21