09.03.2020

Spoštovani,

v prilogi vam pošiljamo obvestilo o novem Pravilniku o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca.

Lepo pozdravljeni.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Direkcija

Miklošičeva cesta 24

1000 Ljubljana

Tel.: 01 30 77 200

Faks: 01 23 12 182

E-pošta: di@zzzs.si

www.zzzs.si

VSEM DELODAJALCEM Datum: 2. 3. 2020

Številka: 0072-9/2013- DI/50

ZADEVA: Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 12/2020 z dne 28. 02. 2020 objavljen nov Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca (v nadaljevanju Pravilnik), ki je začel veljati 1. 3. 2020, razen 36. člena Pravilnika, ki ureja zaokroževanje. Ta določba se prične uporabljati šele 1. 5. 2020, saj je potrebna informacijska prilagoditev. Do takrat pa se uporablja do sedaj veljavna ureditev glede zaokroževanja.

Novi Pravilnik najdete v povezavi:

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13574

Vsebinsko najpomembnejše določbe, ki so bile spremenjene oz. dodane so:

Novo poglavje glede vlaganja zahtevka delodajalca za neposredno izplačilo nadomestila plače delavcu (III. poglavje Pravilnika), tako da so sedaj sistematično urejeni vsi zahtevki, ki jih delodajalec vlaga v zvezi z nadomestili plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pri navedenih določbah ne gre za spremembo dosedanje ureditve, saj se je navedeno izvajalo že na podlagi ZDR-11, Pravil2 in navodila3.

1Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)

2Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20)

3Navodilo za izvajanje desetega odstavka 137. člena ZDR-1 – Neposredno izplačilo nadomestila plače delavcu št. 0072-9/2013-DI/9, z dne 5.7.2013, s spremembami in dopolnitvami

• Na novo je oblikovana določba glede ponovne vložitve zahtevka za refundacijo zaradi novih dejstev ali dokazov (15. člen Pravilnika), saj je bila prejšnja formulacija nejasna. Določeno je, da delodajalec ponovno vloži zahtevek, če po že opravljenem izplačilu nadomestila plače delavcu izve za nova dejstva ali najde ali pridobi nove dokaze. Opredeljeno je tudi, kaj predstavlja nova dejstva ali dokaze, in sicer so to dejstva ali dokazi, ki so obstajali že v času prvotnega izplačila nadomestila plače, ali so nastali do 19. dne v mesecu po preteku meseca, v katerem je bil delavec začasno zadržan od dela (delodajalec v skladu s 134. členom ZDR-1 izplača plačo (in nadomestila) najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja), in bi sama zase ali v zvezi z že uporabljenimi dejstvi ali dokazili pripeljala do drugačnega obračuna nadomestila plače. Določena je tudi fikcija, da se za novo dejstvo ali dokaz vedno šteje neposredno izvršljiv pravni akt (sodba sodišča, odločba upravnega organa, sodna poravnava, itd.), s katerim je odločeno o vprašanjih, ki vplivajo na višino nadomestila plače. V navedenih postopkih ne gre za upravno odločanje, temveč za neposredno nakazilo denarnih zneskov zavarovančevemu delodajalcu – obligacijski zahtevek (Sodba Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 362/2007), vendar je zaradi ustrezne ureditve postopka in večje jasnosti način poseganja v že zaključene postopke opredeljen analogno, kot je to določeno v ZUP1 – obnova postopka. Že do sedaj se je ne podlagi pravne razlage postopalo na enak način.

• Prav tako je novost pri zaokroževanju (36. člena Pravilnika). Na novo je namreč dodana določba glede zaokroževanja podatkov o urni osnovi za delo (štiri decimalna mesta). Ta določba se prične uporabljati šele 1. 5. 2020, saj je potrebna informacijska prilagoditev. Do takrat pa se uporablja do sedaj veljavna ureditev glede zaokroževanja.

Druge določbe, ki so bile še posodobljene oz. dodane:

• Določba glede načina vlaganja refundacijskih zahtevkov (12. člen Pravilnika), katere veljavni Pravilnik ne vsebuje. Predvideno je fizično in elektronsko vlaganje, kar se v praksi že izvaja.

• Pri obračunu nadomestila je zaradi večje jasnosti določeno, da mora delodajalec na enak način, kot obračunava plačo, obračunavati tudi nadomestilo plače, tj. če plačo obračunava na fiksen način, je potrebno tudi nadomestilo obračunati na fiksen in ne na dejanski način (24. in 25. člen Pravilnika). Sicer se je v praksi navedeno s strani delodajalcev že izvajalo.

• Zaradi večje jasnosti je dopolnjena oz. spremenjena tudi določba gleda zastaranja (14. člen). Dodana je določba glede smiselne uporabe določb zakona, ki ureja obligacijska razmerja glede ostalih vprašanj zastaranja, ki niso urejena v Pravilniku.

• Dodano je, da se v osnovo za odmero nadomestila plače ne všteva osnova za plačevanje prispevkov iz drugega in tretjega odstavka 55.a člena zakona, kar je sicer že opredeljeno v 8. točki 141. člena Pravil, vendar je bilo potrebno zaradi sistematičnosti to navesti tudi v Pravilniku (8. točka prvega odstavka 28.

lena Pravilnika).

• Z veljavno zakonodajo je usklajen izraz, ki se nanaša na način obračuna prispevkov v primeru, ko je izplačilo nadomestila nižje od najnižje osnove za odmero prispevkov – minimalna osnova (35.člen Pravilnika).

• Na novo je oblikovana določba glede valorizacije osnove (29. člen Pravilnika), saj navedeno področje ureja ZUTPG2, kar predlog upošteva, tako da se sklicuje na ureditev v tem zakonu.

  • Dodan je tudi 7. člen, ki ureja elektronski bolniški list (e-BOL). Določba je vsebinsko enaka določbi v že sprejetih spremembah in dopolnitvah Pravil (229. in 230. člen Pravil).

Posodobljene in preštevilčene so tudi priloge Pravilnika. Tako je posodobljena ”Preglednica po razlogih obravnave” (Priloga 4 Pravilnika), v kateri so odmerni odstotki. Posodobljeni sta tudi ”Zahtevek za refundacijo – dejanski obračun” (Priloga 1 Pravilnika) in ”Zahtevek za refundacijo – fiksni obračun” (Priloga 2 Pravilnika), tako da sta usklajeni z objavljenimi pripomočki za pripravo zahtevka za refundacijo, ki so objavljeni na spletni strani ZZZS. Na novo pa sta dodani Priloga 5 Pravilnika (Zahtevek za neposredno izplačilo nadomestila delavcu – dejanski obračun) in Priloga 6 Pravilnika (Zahtevek za neposredno izplačilo nadomestila delavcu – fiksni obračun), ki predstavljata zahtevek za neposredno izplačilo nadomestila plače, ki ga vloži delodajalec. Zaradi večje jasnosti, katere podatke mora posredovati delodajalec v postopku povračila nadomestila plače, je dodana priloga 7 Pravilnika (Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela – hrbtna stran).

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

1Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)

2Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji ((Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19 in 81/19 – ZSDP-1C)