Na spletnem portalu Ministrstva za finance je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, (v nadaljevanju Spremembe ZPreZP) v obliki predloga.

Veljavni Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) (Uradni list RS, št. 18/2011) je uvedel različne ukrepe. Določil je:

1. najdaljše dovoljene plačilne roke, ki so 60-120 dni za gospodarske subjekte, 30 dni za javne organe in 30 dni, kadar plačilni rok ni pogodbeno določen.

2. pravico do povračila stroškov izterjave v višini 40 EUR brez dokazovanja,

3. obvezen pobot – uveden je bil obvezen večstranski pobot, ki ga izvaja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),

4. trenutek pričetka teka roka za plačilo, ki nastane v trenutku prejema blaga ali opravljene storitve in

5. vzpostavitev registra protestiranih menic zaradi neplačila.

Spremembe ZPreZP vnašajo nekatere spremembe, ki bi pomenile olajšanje poslovanja gospodarskim subjektom, na samo plačilno disciplino pa ne bi bistveno vplivale. Treba je namreč vedeti, da so nekatere dikcije veljavnega zakona v nasprotju z dotedanjo prakso v gospodarstvu, ali pa so administrativno prekomerno obremenjujoče, posledica te obremenitve pa ni večja plačilna disciplina. Konkretizira pa tudi inšpekcijski organ, ki je zadolžen za nadzor nad izvajanjem zakona.

Spremembe ZPreZP dopolnjujejo veljavni zakon na sledečih področjih:

1. nekoliko sproščajo presečni dan za prijavo zapadle obveznosti v obvezni večstranski pobot tako, da je obvezna prijava v pobot tistih zapadlih obveznosti, ki so zapadle v mesecu pred mesecem pobota (trenutno velja, da se prijavijo obveznosti, zapadle dan pred obveznim pobotom),

2. določajo minimalni znesek, od katerega dalje je potrebna prijava obveznosti v obvezni pobot – to je 250 EUR,

3. vežejo začetek teka roka za plačilo na trenutek prejema računa,

4. definirajo način določanja zapadlosti obveznosti, ki se plačujejo na obroke tako, da se zakon uporablja za vsak obrok posebej (skladno z Direktivo 2011/7/EU),

5. določajo oprostitev dolžnosti vpisa obveznosti v pobot kadar gre za:

  • obveznost do povezane osebe,
  • s cesijo prenesene obveznosti na finančno institucijo,
  • se bodo obveznosti pokrile z vnaprej dogovorjeno kompenzacijo,

6. vnašajo mednarodni element, kar pomeni, da se ZPreZP ne uporablja v razmerjih z mednarodnim elementom. Pravilo ne velja, če sta dolžnik in upnik vpisana v poslovni oziroma sodni register v Republiki Sloveniji,

7. za nazor nad izvajanjem zakona sta predvidena Davčna uprava Republike Slovenije in Tržni inšpektorat Republike Slovenije (v veljavnem zakonu ni natančno določen pristojni inšpektorat).

Vir:Podjetniški portal