30.05.2008 podpisana KP
Priloga 2

UREDBA

O VIŠINI POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGIH DOHODKOV, KI SE NE VŠTEVAJO V DAVČNO OSNOVO

(prečiščeno besedilo št. 1)[1]

2. člen

(prehrana med delom)

 (1) Povračilo stroškov za prehrano med delom do višine 5,96  eura.

Uradni list 140/2006 velja od 01.01.2007  5,54 eura.

(2) za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu do višine 0,74 eura

Uradni list 140/2006 velja od 01.01.2007     0,69 eura.

 3. člen

(prevoz na delo in z dela)

(5) Če delojemalec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza povračilo stroškov prevoza do višine 0,16 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.

Uradni list 140/2006  velja od 01.01.2007    0,15 eura.

4. člen

(dnevnice)

(1)   Če traja službeno potovanje v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Slovenija)

nad 6 do 8 ur           7,30 eura. Uradni list 140/2006      5,26 eura.

nad 8 do 12 ur      10,47 eura; Uradni list 140/2006      7,51 eura.

nad 12 do 24 ur    20,97 eura; Uradni list 140/2006    15,02 eura.

5. člen

(prevoz na službenem potovanju)
 

(3) V primeru, da delojemalec uporablja lastno prevozno sredstvo, se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo do višine 0,32 eura za vsak prevožen kilometer.

Uradni list 140/2006  velja od 01.01.2007    0,29 eura.

 
Uredba o spremembah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. ) vsebuje naslednjo končno določbo:

»3.člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«[1] Prečiščeno besedilo Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo je Vlada Republike Slovenije sprejela na … seji dne … in povzema določbe Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06, veljavnost od 1. januarja 2007) in Uredbe o spremembah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. , veljavnost od…)

S predmetnimi spremembami se zneski iz Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo –  pri katerih je uskladitev potrebna, ker višine pravic presegajo neobdavčene zneske  – usklajujejo z ravnjo pravic delojemalcev, določeno v Zakonu o višini povračil stroškov v zvezi z delom, Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in Kolektivni pogodbi o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust. Poleg tega se zvišuje tudi znesek povračila stroškov za prehrano med delom, in sicer upoštevaje indeks rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje od 1. decembra 2006 (prvi dan meseca po mesecu v katerem je bil nazadnje določen neobdavčen znesek povračila stroškov za prehrano med delom) do 31. marca 2008.

Uradni list RS, št. 140/2006 z dne 29.12.2006

PREDLOG