Novica, 12.03.2010

Malo delo je v predlogu zakona opredeljeno kot plačano začasno, občasno delo ali trajnejše časovno omejeno delo študentov in dijakov, upokojenih, brezposelnih ter drugih neaktivnih oseb, v obsegu največ 14 ur na teden. Omejen je tudi zaslužek iz tega naslova. V skladu z načelom »vsako delo šteje« se bodo od malega dela plačevali ustrezni pokojninski in zdravstveni prispevki. Dajatev in prispevki od malega dela bodo skupaj znašali 29,50 %. Posredovanje malega dela pa se bo izvajalo kot nepridobitna dejavnost.

Zaradi študijskih obveznosti dijakov in študentov je v predlog zakona o malem delu za to ciljno skupino vgrajena izjema, da lahko malo delo opravljajo tudi več ur na teden, vendar pa v posameznem koledarskem letu ne smejo preseči dovoljenega obsega ur preračunanega na letni obseg ur, kar znese 728 ur. Na ta način se dijakom in študentom zagotavljamo možnost, da delo prilagodijo svojim študijskim obveznostim oziroma, da delajo predvsem v času počitnic.

»V skladu z zahtevami študentov po hkratni ureditvi štipendijske politike smo na ministrstvu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev močno povečali število državnih štipendij za študente, prav tako pa se je dvignil cenzus za njihovo pridobitev. V prihodnosti pa pripravljamo tudi reformo ostale štipendijske zakonodaje,« je še dejal dr. Svetlik.

Študentsko delo bo priznano kot uradne delovne izkušnje in se bo ustrezno vštevalo v delovno dobo. Ker se bodo od njega odvajali prispevki za pokojninsko zavarovanje, bo študentom in dijakom v sorazmernem deležu priznana tudi pokojninska doba. To pa ne bo vplivalo na višino pokojnine, saj se ti zaslužki ne bodo vštevali v pokojninsko osnovo, ki predstavlja podlago za izračun višine pokojnine.

Ohranja se sistem napotnic, ki pa bodo posameznikom dejansko zagotavljale plačilo za opravljeno delo. Predvidena je tudi vzpostavitev enotnega rizičnega sklada pri Zavodu RS za zaposlovanje, ki bo v primeru neplačila delodajalca, posamezniku zagotovil plačilo za opravljeno malo delo.

Ohranja se 14 % dajatev od malega dela, spreminjamo pa njeno razdelitev med končne prejemnike. 10 % dajatve od vsega opravljenega malega dela študentov in dijakov, upokojencev in brezposelnih bo namenjenih predvsem za štipendije in študentske domove, manjši del pa za stroške organizacij za posredovanje malega dela, rizični sklad ter vzdrževanje in vodenje centralne evidence.

več na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve