Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil DRUŠTEV 

  1. Sklicevanje na SRS 33 (2007) – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah.
  2. Zaradi novega SRS 33 (2007) se spremenita obrazca: Podatki iz bilance stanja (PRILOGA 2) in Podatki iz izkaza poslovnega izida (PRILOGA 3).

VIR:AJPES

Zakon o društvih (ZDru-1)

Nagrade za člane društva

Vprašanje:

Kako lahko društvo izplača nagrado za prostovoljno delo članom?

Odgovor:

2. in 3. odstavek 24. člena Zakona o društvih določa, da društvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v temeljnem aktu.

Iz navedenega torej sledi, da ni možno izplačati nagrade za prostovoljno delo svojim članom, saj bi bilo to v nasprotju z nameni zakonskih določb in instituta društva.

Kadar pa društvo opravlja pridobitno dejavnost, v okvirih kot jih določa 25. člen Zakona o društvih (pridobitna dejavnost mora biti določena v temeljnem aktu in mora biti povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti), lahko v skladu s 3. odstavkom 25. člena ustanovi gospodarsko družbo ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe. Tako lahko osebam, ki so izvajale navedeno pridobitno dejavnost, plača delo v obliki avtorske pogodbe, pogodbe o sodelovanju in drugih oblikah, ki se nanašajo na poslovno sodelovanje ali delo (tako tudi npr. študentske napotnice).