Davčne zavezance, ki dobavljajo blago znotraj Skupnosti, obveščamo, da morajo rekapitulacijsko poročilo (obrazec RP-O) za prvo trimesečje leta 2008 predložiti davčnemu organu do 10. maja 2008.


Obrazec RP-O lahko davčni zavezanec predloži pristojnemu davčnemu organu v papirni ali elektronski obliki prek sistema eDavki.

Obrazec in navodilo rekapitulacijskega poročila sta objavljena na spletnih straneh Davčne uprave Republike Slovenije:


Obrazec RP-O: Rekapitulacijsko poročilo.


KDO predloži poročilo

 

Vsak davčni zavezanec, identificiran za DDV, mora davčnemu organu predložiti reakapitulacijsko poročilo o osebah, identificiranih za DDV, katerim je dobavil blago pod pogoji iz 1. in 4. točke 46. člena ZDDV-1, in osebah, identificiranih za DDV, katerim je dobavil blago, ki mu je bilo dobavljeno na način pridobitve blaga znotraj Skupnosti v skladu s četrtim odstavkom 23. člena ZDDV-1.

 

KDAJ mora zavezanec predložiti poročilo

 

Rekapitulacijsko poročilo mora davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, predložiti davčnemu organu do 10. dne drugega meseca, ki sledi koledarskemu trimesečju.

 

V rekapitulacijskem poročilu davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, izkaže dobave blaga, ki jih v obdobju poročanja, to je koledarskem trimesečju, opravil osebam, identificiranim za DDV v drugih državah članicah EU.

 

KJE IN KAKO predložiti obračun

 

Davčni zavezanec mora predložiti obrazec RP-O pristojnemu davčnemu organu.

 

Obrazec RP-O lahko davčni zavezanec predloži pristojnemu davčnemu organu v papirni ali v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si.  

 
Davčni zavezanec, ki je velika ali srednje velika gospodarska družba, mora od 1. aprila 2007 rekapitulacijsko poročilo obvezno predložiti v elektronski obliki, samostojni podjetniki posamezniki, male gospodarske družbe, mikro družbe in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost pa morajo preiti na predlaganje davčnih obračunov v elektronski obliki najpozneje 1. januarja 2009.  

 
VLOGA – obrazec in navodilo

  • RP-O: Rekapitulacijsko poročilo (se uporablja od 1. 1. 2008 dalje)
    • Obrazec in navodilo v italijanskem jeziku
    • Obrazec in navodilo v madžarskem jeziku

  • RP-O: Rekapitulacijsko poročilo (se uporablja do 31. 12. 2007)

 

TAKSA Takse ni.

 

SANKCIJE

Sankcije so opredeljene v 9. točki prvega odstavka 141. člena ZDDV-1.
Z globo od 2.000 do 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne predloži davčnemu organu rekapitulacijskega poročila o dobavah blaga znotraj Skupnosti (prvi odstavek 90. člena) oziroma ga ne predloži za predpisano obdobje (tretji odstavek 90. člena in drugi odstavek 91. člena).


Za navedeni prekršek se z globo od 200 do 4.100 eurov kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.  

PRAVNE PODLAGE

  • Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

  • Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)  

  • Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS) 

 Vir:DURS