Kako samostojni podjetniki knjižijo pretoke denarnih sredstev iz zasebnega gospodinjstva in vanj?
 
Odgovor: Samostojni podjetniki lahko prosto razporejajo denarna sredstva, kar pomeni, da se lahko ta sredstva brez posebnih omejitev pretakajo iz zasebnega gospodinjstva in vanj. Zato takih prenosov ne obravnavajo kot pridobitev oziroma odtujitev sredstev, torej jih ne vštevajo v prihodke oziroma odhodke v poslovnih knjigah.
Takim prenosom sta v priporočenem enotnem kontnem načrtu namenjena konto v skupini 91 – Kapitalske rezerve in prenosi sredstev in konto 919 – Pritoki in odtoki denarnih sredstev.
Samostojni podjetnik na kreditni strani (v dobro) konta 919 knjiži pritoke denarnih sredstev iz gospodinjstva podjetnika in na debetni strani (v breme) odtoke denarnih sredstev v gospodinjstvo podjetnika.

O odtokih denarnih sredstev govorimo, ko podjetnik prenese denarna sredstva iz poslovnega računa na zasebni račun, opravi dvig gotovine s poslovnega računa, vzame denar iz blagajne in podobno.
S pritoki denarnih sredstev imamo v mislih primere, ko podjetnik iz zasebnega računa prenese denarna sredstva na poslovni račun ali nanj položi gotovino ali plača nabavo blaga oziroma storitev za namene opravljanja dejavnosti s svojim zasebnim denarjem in podobno.