Maribor, 16.10.2017

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/38952

S preventivnimi zdravstvenimi pregledi se ugotavlja zdravje in zmožnost delavcev za opravljanje določenega dela v delovnem okolju.

Preventivne zdravstvene preglede opravlja pooblaščeni zdravnik medicine dela.

Delodajalec napoti delavca na predhodni zdravstveni pregled:

  • pred prvo zaposlitvijo,
  • po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev.

Podlaga za določitev vrste, obsega, vsebine in rokov posameznega preventivnega zdravstvenega pregleda je ocena tveganja.

Vrste preventivnih zdravstvenih pregledov so:

  • predhodni zdravstveni pregled,
  • usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled,
  • drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled.

Pri povečanih dejavnikih tveganja v delovnem okolju, ugotovljenih z oceno tveganja, se delavca napoti na usmerjeni preventivni zdravstveni pregled.  V nekaterih primerih mora delodajalec napotiti delavca tudi na druge usmerjene zdravniške preglede.