Zadnja sprememba, 07.02.2008

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, kadar dohodek na družinskega člana ne presega 99% povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu oziroma v predpreteklem koledarskem letu, če se otroški dodatek uveljavlja v mesecu januarju, februarju ali marcu.

Pravico se lahko uveljavlja kadar koli do dopolnjenega 18. leta starosti otroka, za otroke, starejše od 18 let pa le, če se šolajo, dokler imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta na dodiplomskem študiju, vendar najdalj do dopolnjenega 26. leta starosti. Izjemoma se za otroka šteje tudi oseba po 26. letu starosti:
• če traja njeno šolanje na visoki stopnji pet ali šest let (v tem primeru se status otroka podaljša za 12 mesecev oziroma 24 mescev) ali
• če oseba zaradi daljše bolezni ali poškodbe ali služenja vojaškega roka med šolanjem ni končala šolanja v predpisanem roku (v tem primeru se status otroka podaljša sorazmerno s številom dni, za kolikor se je šolanje podaljšalo zaradi prej navedenih razlogov).

Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo enega leta.
Novo vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka je potrebno vložiti v mesecu, v katerem se izteče pravica do otroškega dodatka, kar je razvidno iz izreka odločbe o pravici do otroškega dodatka. 

Pravico do otroškega dodatka uveljavljate z obrazcem DP-3 – vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka, ki je na voljo v vseh knjigarnah in papirnicah DZS oziroma MK, na voljo pa je tudi na spletišču Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Elektronska oddaja

Vir:e-uprava Republike Slovenije