1. Obrazci za vlaganje prijav, sprememb in odjav v obveznih socialnih zavarovanjih
2. Roki in način vložitve prijave podatkov o zavarovanju
3. Obrazec M-1 (prijava v zavarovanje) in navodilo za izpolnjevanje
4. Obrazec M-3 (spremembe podatkov v zavarovanju) in navodilo za izpolnjevanje
5. Obrazec M-2 (odjava iz zavarovanja) in navodilo za izpolnjevanje
6. Obrazec M-DČ (prijava, odjava in sporočanje sprememb v obveznem zdravstvenem zavarovanju družinskega člana) in navodilo za izpolnjevanje
7. Posebnosti pri odjavah in sporočanju sprememb med zavarovanjem prek portala e-vem
8. Prijava/odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M1-2/B)
9. Kategorije zavarovanih oseb

na začetek
1. Obrazci za vlaganje prijav, sprememb in odjav v obveznih socialnih zavarovanjih

Prijave, spremembe in odjave v obveznih socialnih zavarovanjih (pokojninsko in invalidsko zavarovaje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanj za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti) se vlagajo na obrazcih M, ki so predpisani s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 37/11 in 57/11 – popr.).

Obrazci M, ki so bili predpisani s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/05, 121/05 – popr., 75/08, 12/09 in 37/11) se od 01.07.2011 več ne uporabljajo, z izjemo obrazca M-2. Ta se po 01.07.2011 v določenih primerih še lahko uporablja, in sicer v primerih navedenih pod točko 5.

Vrste obrazcev M:

1. obrazec M-1 (prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti) s pripadajočim potrdilom o prijavi;
2. obrazec M-3 (sprememba podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti) s pripadajočim potrdilom o spremembi;
3. obrazec M-2 (odjava iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti) s pripadajočim potrdilom o odjavi;
4. obrazec M-DČ (prijava, sprememba in odjava podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov) s pripadajočim potrdilom o prijavi.

Vsak od navedenih obrazcev M se izpolnjuje v dveh izvodih. Prvi izvod obrazca zadrži ZZZS oz. ga posreduje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, če gre za prijavo, spremembo ali odjavo v pokojninskem in invalidskem zavarovanju, drugi izvod (potrdilo) pa ZZZS vrne zavezancu.

na začetek
2. Roki in način vložitve prijav, sprememb in odjav

Prijave podatkov v obvezna socialna zavarovanja na obrazcu M-1 morajo zavezanci za prijavo vložiti v 8 dneh od nastanka pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje.

Vir:ZZZS