1.Pravna podlaga

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 107/06- uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZZZPB) je omejil študentsko delo, tako da je v tretjem odstavku 6. b člena določil: »Če dijak ali študent preseže posebno osebno olajšavo za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, in je določena v Zakonu o dohodnini, se prekine obračun koncesijske dajatve na podlagi napotnice, delodajalec pa je dolžan dijaka ali študenta pokojninsko in invalidsko zavarovati po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.«.

Omenjena določba je bila v državnem zboru sprejeta z namenom omejitve in preprečevanje zlorab študentskega dela.

2.Tolmačenje določbe

Dijak ali študent, ki pri opravljanju dela na podlagi napotnice pri enem delodajalcu preseže posebno osebno olajšavo po Zakonu o dohodnine (2.800 EUR), lahko nadaljuje z delom na podlagi napotnice pri istem delodajalcu, delodajalec pa ga je dolžan pokojninsko in invalidsko zavarovati po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Napotnica, ki jo izda pooblaščena agencija za posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom, je pravna podlaga za opravljanje dela in na podlagi katere dijak ali študent prejme tudi plačilo. Peti odstavek 13. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/2006, v nadaljevanju: ZPIZ) določa: »Obvezno se zavarujejo tudi osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo, za katerega prejemajo plačilo najmanj v mesečnem znesku minimalne plače, kolikor niso obvezno zavarovane na drugi podlagi«.

Tretji odstavek 6. b člena ZZZPB obvezuje torej delodajalca, da dijaka ali študenta, ki preseže posebno osebno olajšavo, obvezno zavaruje na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v kolikor preseže posebno osebno olajšavo in prejme plačilo za opravljeno delo na podlagi napotnice najmanj v mesečnem znesku minimalne plače. Torej v kolikor dijak ali študent po presegu posebne osebne olajšave ne preseže mesečnega zneska minimalne plače, ga delodajalec ni dolžan zavarovati v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, hkrati pa tudi ni dolžan plačevati 12% koncesijske dajatve.

3. Izvajanje določbe

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je zaradi težave pri tolmačenju omenjenega člena in zaradi neusklajenosti z ZPIZ podalo stališče na sestanku Sveta Vlade RS za študentska vprašanja z dne 21. 12. 2006 študentskim servisom, Ministrstvu za finance in zainteresiranim strankam, da se omenjeni člen v praksi ne da izvajati, hkrati pa bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadev predlagalo pri naslednjem spreminjanju ZZZPB odpravo določbe tretjega odstavka 6.b člena ZZZPB.

Iz navedenega je torej razvidno, da se omenjena določba 6. b člena ZZZPB v praksi ne izvaja in da podjetju oz. študentskemu servisu ni potrebno izvajati dodatnih aktivnosti v zvezi s tem.

Vir:Racunovodja.com