Sklep o preoblikovanju 

 

Simona Kramberger, samostojna podjetnica, in akt o ustanovitvi družbe ZNANJE, družbe z omejeno odgovornostjo.

 

1. člen

 

Podpisana Simona Kramberger, samostojna podjetnica, ugotavljam, da:

  • sem dne … začel opravljati na trgu samostojno pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost z dnem vpisa v PRS pri AJPES,
  • sem vpisan v PRS pri AJPES pod št…, z dne …,
  • sem posloval pod firmo Janez Korošec, samostojni podjetnik, s sedežem v Ljubljani, Vodovodna ulica 5,
  • sem opravljal naslednjo gospodarsko dejavnost (opisati dejavnosti),
  • ocenjujem vrednost podjetja, ki je moja lastnina, na ______ ERU,
  • imam sklenjene pogodbe o zaposlitvi s šestimi delavci,
  • imam obveznosti do upnikov po podatkih iz poslovnih knjig v višini …,
  • imam terjatve do svojih dolžnikov, evidentiranih v poslovnih knjigah v višini …,
  • imam nepremično in premično premoženje, ki je organizirano v podjetju in namenjeno opravljanju gospodarske dejavnosti, navedeno v prilogi št. 1 tega akta,
  • ugotavljam potrebo po preoblikovanju pravno organizacijske oblike mojega podjetja v družbo z omejeno odgovornostjo.

 

2. člen

S tem v zvezi bom omogočil, da zaposleni delavci sklenejo pogodbo o zaposlitvi v novoustanovljeni družbi vsemi pravicami in obveznostmi, ki so jih imeli na podlagi zaposlitve pri samostojnem podjetniku.

 

3. člen

Znano mi je, da bom tudi po preoblikovanju jamčil s svojim osebnim premoženjem za obveznosti, ki so nastale do dneva vpisa novoustanovljene družbe v sodni register.

 

4. člen

Dovoljujem, da družba nadaljuje poslovanje pod firmo Janez Korošec, družba z omejeno odgovornostjo.

 

5. člen

Kot samostojni podjetnik bom prenehal s poslovanjem in bom v tej zvezi v sredstvih javnega obveščanja najpozneje v osmih dneh od tega sklepa objavil, da bom prenehal poslovati kot samostojni podjetnik in se bo enako poslovanje nadaljevalo pri družbi Janez Korošec, družbi z omejeno odgovornostjo.

 

6. člen

Najpozneje v osmih dneh po vpisu družbe ZNANJE, družbe z omejeno odgovornostjo, v sodni register bo prijavljen vpis prenehanja opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika pri AJPES.

Na podlagi navedenega sprejemam kot edini ustanovitelj

 

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo,

ZNANJE d.o.o.

 

s sedežem v Mariboru v katero vlagam celotno podjetje z vsem premičnim in nepremičnim premoženjem in vsemi pravicami, obveznostmi ter odgovornostmi, ki so navedene v bilanci stanja.

 

 

Maribor, dne


Podpis